Managerial accounting by garrison noreen13th appendix b

17 44 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 16:16

... investment required by the project The The investment investment funds funds are are the the constraint, constraint, so amount of of investment investment so the the amount required required by project... 14 Project profitability index = Net present value of the project Amount of investment required by the project The The project project profitability profitability index index is is used used when... 14 Project profitability index = Net present value of the project Amount of investment required by the project The The net net present value of present value of the the project project goes goes
- Xem thêm -

Xem thêm: Managerial accounting by garrison noreen13th appendix b , Managerial accounting by garrison noreen13th appendix b

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay