TÀI LIỆU CƠ HỌC ỨNG DỤNG

21 13 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA TẠI CHỨC ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Đề thi môn : SỨC BỀN VẬT LIỆU Lớp : ĐH CNKT Ô TÔ K8 Thời gian làm : 90 phút (Sinh viên không s sung ti liu) Câu 1: (3đ) - Nêu định nghĩa đặc điểm loại mô men quán tính? Câu (3đ) : Cho mặt cắt nh hình vẽ: Hãy xác định hệ trục quán tính trung tâm tính mô men quán tính trung tâm mặt cắt.(kích thớc tính mm) 200 40 120 30 30 Câu (4đ) Cho dầm mặt cắt chịu lực nh hình vẽ: Biết P = 20KN ; q = 10KN/m ; M = 20KN.m VÏ biÓu đồ nội lực dầm ? Duyệt Giáo viên đề Nguyễn Tiến Lợi Trờng trung cấp dựng KTC-NN quảng bình Khoa: Kỹ Thuật- Công Nghiệp -K12 Đề thi học phần: học xây Thi lần thứ Lớp: Trung cấp Xây dựng Học kỳ: II Năm học: 2016 - 2017 Thời gian làm bài: 90 phút ================== o0o=================== Đề số Câu :(3đ) - Thế gọi hệ trục quán tính chính? Hệ trục quán tính trung tâm?Cách xác định hệ trục quán tính trung tâm? Câu :(3đ) Cho mặt cắt nh hình vẽ: Hãy xác định hệ trục quán tính trung tâm tính mô men quán tính trung tâm mặt cắt.(kích thớc tính mm) 30 40 200 30 120 Câu :(4đ) Cho dầm mặt cắt chịu lực nh hình vẽ: BiÕt P = 20KN ; q = 10KN/m ; M = 20KN.m - Vẽ biểu đồ nội lực dầm Duyệt Giáo viên đề Nguyễn Tiến Lợi Trờng trung cấp dựng KTC-NN quảng bình Khoa: Kỹ Thuật- Công Nghiệp -K12 Đề thi học phần: học xây 2016 - 2017 Thi lần thứ Lớp: Trung cấp Xây dựng Học kỳ: II Năm học: Thời gian làm bài: 90 phút ================== o0o=================== Đề số Câu :(3đ) - Nêu định nghĩa phân loại ngoại lực.Nêu định nghĩa nội lực ? Câu :(3đ) Cho mặt cắt nh hình vẽ: Hãy xác định hệ trục quán tính trung tâm tính mô men quán tính trung tâm mặt cắt.(kích thớc tÝnh b»ng mm) 30 120 30 200 40 C©u (4đ) Cho dầm mặt cắt chịu lực nh h×nh vÏ: BiÕt P = 20KN: q =10KN/m M = 20KN.m - Vẽ biểu đồ nội lực dầm Duyệt đề Trởng Khoa tổ môn Giáo viên Trần Nguyễn Sơn đáp án đề thi học phần :cơ học xây dựng Trờng trung cấp KTC-NN quảng bình Khoa: Kỹ Tht- C«ng NghiƯp -K12 2016 - 2017 Thi lÇn thø nhÊt Líp: Trung cÊp Xây dựng Học kỳ: II Năm học: Thời gian làm bài: 90 ================== o0o=================== Đề số Câu 1(3đ) - Cho hình phẳng diện tích F hệ trục toạ độ vuông góc xoy nằm mặt phẳng hình Lấy vi phân diện tích df toạ độ x y cách gốc toạ độ khoảng Khi + Mô men quán tính hình phẳng trục x y đợc tính nh sau: F y df Jx = ∫F x df Jy = + M« men quán tính độc cực hình phẳng tâm o đợc tính nh sau: F df J0 = + Mô men quán tính li tâm hình phẳng hệ trục xoy đợc tính nh sau: F xy.df Jxy = - Đặc điểm + J0 = J x + J y +Jx, Jy , J0 dơng + Jxy dơng , ©m hc b»ng df Y y o C©u 2(3®) F ρ x X 120 y, y0 I 200 40 c1 II c 113,3 c2 III x0 c3 x 30 30 (0,5đ)- Vì mặt cắt trục đối xứng nên trục đối xứng trục quán tính trung tâm - Chọn hệ trục toạ độ gốc xoy nh hình vẽ y=y0 - Chia mặt cắt làm hình I, II, III, trọng tâm C 1, C2 , C3 (0,5đ)- Hình I x1 = y1 = 180 mm F1 = 4800 mm2 - H×nh II cã x2 = - 45mm y2 = 80 mm F2 = 4800 mm2 - H×nh III cã x3 = 45 mm y3 = 80 mm F3 = 4800 mm2 - Toạ độ trọng tâm mặt cắt tÝnh nh sau (0,5®)xc = (0.4800 + (-45) 4800 + 45 4800)/14400 = o (0,5®)yc = (180 4800 + 80 4800 + 80 4800)/14400 = 113,3 mm - Hệ trục quán tính trung tâm x0 , y0 nh hình vẽ (0,5đ)- Tính Jx0 = Jx1 +Jx2 +Jx3 * Jx1 = 120.403/12 + 66,72 4800 = 640000 + 21354672 = 21994672 mm4 *Jx2 = Jx3 = 30.1603/12 + 33,32 4800 = 10240000 + 5322672 = 15562672 mm4 * Jx0 = 53120016 mm4 (0,5®)- TÝnh Jy0 = Jy1 +Jy2 + Jy3 * Jy1 = 40.1203/12 = 5760000 mm4 * Jy2 = Jy3 = 160.303/12 + 452 4800 = 360000 + 9720000 = 10080000mm4 * Jy0 = 25920000 mm4 Câu 3(4đ) (0,5đ)* Tính phản lực gèi A vµ B Σ MB = - 10VA + 4.q.8 + M +3.P = VA = (320 + 20 + 60) /10 = 40 (KN) Σ MA = 10VB + M - 4.q.2 - 7.P = VB = (80 + 140 -20) /10 = 20(KN) (0,5®)* Chia dầm thành đoạn AC, CD,DB (0,5đ)* Xét đoạn AC (0 ≤ Z ≤ 4m) QY = VA - q.z = 40 - 10z QyA= 40(KN) QYC= Mx = VA.z - q.z2/2 = 40z - 5z2 MxA= MxC= 80(KN.m) (0,5đ)* Xét đoạn CD ( 4m z1 ≤ 7m) Qy= VA - 4.q = Mx = VAz1 - 4.q(z1-2) =80(KN.m) (0,5đ)* Xét đoạn BD ( ≤ z2 ≤ 3m) Qy = -VB = -20 (KN) Mx = VB.z2 = 20z2 MxDp = 60(KN.m) (0,5đ)*Mặt cắt mô men uốn lớn mặt cắt từ C ®Õn D * Mxmax = 80KN.m = 8000 KN.cm q p M 3m D 3m 100 C 4m Z2 q Z A C M 3m D VB B 3m 100 4m p 600 Z1 VA 300 B y kmax A Z VA 100 100 MX q QY Z1 VA Z2 MX MX q VB QY QY 40 QY (KN) 20 MX (KN.m) 60 80 Duyệt soạn 80 Trởng khoa Tổ môn GV Trần Nguyễn Sơn đáp án đề thi học phần : Trờng trung cấp KTC-NN quảng bình Khoa: Kỹ Thuật- Công NghiÖp -phót søc bỊn vËt liệu Thi lần thứ Lớp: CNKT Ô TÔ K8 Thời gian làm bài: 90 ================== o0o=================== Câu 1(3đ) - Cho hình phẳng diện tích F hệ trục toạ độ vuông góc xoy nằm mặt phẳng hình Lấy vi phân diện tích df toạ độ x y cách gốc toạ độ khoảng Khi + Mô men quán tính hình phẳng trục x y đợc tính nh sau: F y df Jx = ∫F x df Jy = + M« men quán tính độc cực hình phẳng tâm o đợc tính nh sau: F df J0 = + Mô men quán tính li tâm hình phẳng hệ trục xoy đợc tính nh sau: F xy.df Jxy = - Đặc điểm + J0 = J x + J y +Jx, Jy , J0 dơng + Jxy dơng , ©m hc b»ng df Y F ρ y o X x Câu 2(3đ) 120 y, y0 I 200 40 c1 II c 113,3 c2 III x0 c3 x 30 30 (0,5đ)- Vì mặt cắt trục đối xứng nên trục đối xứng trục quán tính trung tâm - Chọn hệ trục toạ độ gốc xoy nh hình vẽ y=y0 - Chia mặt cắt làm hình I, II, III, trọng tâm C 1, C2 , C3 (0,5đ)- Hình I x1 = y1 = 180 mm F1 = 4800 mm2 - H×nh II cã x2 = - 45mm y2 = 80 mm F2 = 4800 mm2 - H×nh III cã x3 = 45 mm y3 = 80 mm F3 = 4800 mm2 - Toạ độ trọng tâm mặt cắt tÝnh nh sau (0,5®)xc = (0.4800 + (-45) 4800 + 45 4800)/14400 = o (0,5®)yc = (180 4800 + 80 4800 + 80 4800)/14400 = 113,3 mm - Hệ trục quán tính trung tâm x0 , y0 nh hình vẽ (0,5đ)- Tính Jx0 = Jx1 +Jx2 +Jx3 * Jx1 = 120.403/12 + 66,72 4800 = 640000 + 21354672 = 21994672 mm4 *Jx2 = Jx3 = 30.1603/12 + 33,32 4800 = 10240000 + 5322672 = 15562672 mm4 * Jx0 = 53120016 mm4 (0,5®)- TÝnh Jy0 = Jy1 +Jy2 + Jy3 * Jy1 = 40.1203/12 = 5760000 mm4 * Jy2 = Jy3 = 160.303/12 + 452 4800 = 360000 + 9720000 = 10080000mm4 * Jy0 = 25920000 mm4 Câu 3(4đ) (0,5đ)* Tính phản lực gèi A vµ B Σ MB = - 10VA + 4.q.8 + M +3.P = VA = (320 + 20 + 60) /10 = 40 (KN) Σ MA = 10VB + M - 4.q.2 - 7.P = VB = (80 + 140 -20) /10 = 20(KN) (0,5®)* Chia dầm thành đoạn AC, CD,DB (0,5đ)* Xét đoạn AC (0 ≤ Z ≤ 4m) QY = VA - q.z = 40 - 10z QyA= 40(KN) QYC= Mx = VA.z - q.z2/2 = 40z - 5z2 MxA= MxC= 80(KN.m) (0,5đ)* Xét đoạn CD ( 4m z1 ≤ 7m) Qy= VA - 4.q = Mx = VAz1 - 4.q(z1-2) =80(KN.m) (0,5đ)* Xét đoạn BD ( ≤ z2 ≤ 3m) Qy = -VB = -20 (KN) Mx = VB.z2 = 20z2 MxDp = 60(KN.m) (0,5đ)*Mặt cắt mô men uốn lớn mặt cắt từ C ®Õn D * Mxmax = 80KN.m = 8000 KN.cm q p M 3m D 3m 100 C 4m Z2 q Z A C M 3m D VB B 3m 100 4m p 600 Z1 VA 300 B y kmax A Z VA 100 100 MX q QY Z1 VA Z2 MX MX q VB QY QY 40 QY (KN) 20 MX (KN.m) 60 80 80 Duyệt GV soạn Nguyễn Tiến Lợi đáp án đề thi học phần: học xây dựng Trờng trung cấp KTC-NN quảng bình Khoa: Kỹ Thuật- Công Nghiệp Thi lÇn thø nhÊt -K12 Líp: Trung cấp Xây dựng Học kỳ: II Năm học: 2016 - 2017 Thêi gian lµm bµi: 90 ================== o0o=================== Đề số Câu 1(3đ) - Hệ trục quán tính chÝnh lµ hƯ trơc cã Jxy= - HƯ trơc quán tính trung tâm hệ trục quán tính dii qua trọng tâm mặt cắt - Đặc điểm hệ trục quán tính trung tâm Jxy = Sx = Sy = - C¸ch xác định hệ trục quán tính trung tâm Nếu hình phẳng trục đối xứng trục đối xứng trục quán tính trung tâm , hƯ trơc gåm trơc ®èi xøng ®ã cïng víi trục khác qua trọng tâm mặt cắt vuông góc với trục đối xứng tạo thành hệ trục quán tính trung tâm Nh hình phẳng trục đối xứng muốn tìm hệ trục quán tính hình phẳng ta làm nh sau: Chọn trục đối xứng làm trục quán tính trung tâm, xác định trọng tâm hình phẳng, vẽ trục khác qua trọng tâm vuông góc với trục đối xứng ta đợc hệ trục quán tính trung tâm + HƯ trơc qu¸n tÝnh chÝnh: + HƯ trơc qu¸n tính trung tâm: + Cách xác định hệ trục quán tính trung tâm: Câu 2(3đ) 30 y, y0 c2 30 c3 x0 II III 86,7 200 c 40 c1 x I 120 (0,5đ)- Vì mặt cắt trục đối xứng nên trục đối xứng trục quán tính trung tâm - Chọn hệ trục toạ độ gốc xoy nh hình vẽ y = yo - Chia mặt cắt làm hình I,II III, trọng tâm C1, C2 C3 (0,5đ)- Hình I cã x1 = y1 = 20mm F1 = 4800mm2 - H×nh II cã x2 = -45mm y2 = 120mm F2 = 4800mm2 - H×nh III cã x3 = 45mm y3 = 120mm F3 = 4800mm2 (0,5đ)- Toạ độ trọng tâm C mặt cắt đợc tính nh sau: xC = (0.4800 +(-45).4800 + 45.4800)/14400 = yC = (20.4800 +120.4800 +120.4800)/14400 = 86,7mm (0,5đ)- Hệ trục quán tính trung tâm x0, y0 nh hình vẽ (0,5đ)- Tính Jx0 = Jx1 +Jx2 + Jx3 *Jx1 = 120.403/12 + 66,72 4800 = 21994672(mm4) * Jx2 = Jx3 = 30.1603/12 + 33,32.480 = 15562672 (mm4) *Jx0= 53120016(mm4) (0,5®)- TÝnh Jy0 = Jy1 + Jy2 + Jy3 *Jy1 = 40.1203/12 = 5760000(mm4) *Jy2 = Jy3 = 160.303/12 + 452 4800 = 10080000(mm4) *Jy0 = 25920000(mm4) Câu 3(4đ) (0,5đ)* Tính phản lực gối A B MB = -10VA -M +7.P +4q.2 =0 VA = (80 +140 -20)/10 = 20KN Σ MA = 10VB - M - 3P - 4q.8 = VB = (320 + 60 + 20)/10 = 40 KN * Chia dầm thành đoạn AC, CD, DB (0,5đ)* Xét đoạn AC ( z ≤ 3m) Qy = VA = 20KN Mx = VA.z = 20z M xA = MxCt = 60KN.m (0,5®)* Xét đoạn CD (3m z1 6m) Qy = VA - P = Mx = VA.z1 + M - P(z1 - 3) = 80KN.m (0,5đ)* Xét đoạn BD ( ≤ z2 ≤ 4m) Qy = -VB + qz2 = -40 + 10 z2 QyB= -40 KN Q yD = Mx = VBz2 - qz2/2 = 40z2 - 5z22 M xB = MxD = 80KN.m (0,5®) Mặt cắt mô men uốn lớn mặt cắt từ C đến D MXmax = 80 KN.m = 8000 KN.cm q p M D 3m Z2 Z1 VA Z A p q VB M 300 B 4m 100 C 3m D C 3m B 4m VA 100 y kmax 3m 600 A Z MX Q 100 100 Y M p Z2 VA 3m Q Z1 Q Y (KN) MX MX Q Y VB q Y 20 40 MX (KN.m) 60 Dut so¹n 80 Trởng khoa Trần Nguyễn Sơn Tổ môn GV đáp án đề thi học phần: học xây dựng Trờng trung cấp KTC-NN quảng bình Khoa: Kỹ Thuật- Công NghiÖp -K12 Thi lÇn thø Lớp: Trung cấp Xây dựng Học kỳ: II Năm häc: 2016 - 2017 Thêi gian lµm bµi: 90 ================== o0o=================== Đề số Câu 1(3đ) + Định nghĩa ngoại + Phân loại ngoại lực: + Định nghĩa nội lực: Câu 2(3đ) y 200 x, x0 c c1 III c3 30 120 I c2 II 30 y0 86,7 40 (0,5đ)-Vì mặt cắt trục đối xứng nên trục đối xứng trục quán trung tâm - Chọn hệ trục toạ độ gốc xoy nh hình vẽ, x = x0 - Chia mặt cắt làm hình I, II III trọng tâm C1, C2, C3 (0,5đ)- Hình I x1 = 20mm y1 = F1 = 4800mm2 - H×nh II cã x2 = 120mm y2 = 45mm F2 = 4800mm2 - H×nh III cã x3 = 120mm y3 =- 45mm F3 = 4800mm2 (0,5đ)- Toạ độ trọng tâm C mặt c¾t tÝnh nh sau: XC = (20.4800 + 120.4800 + 120.4800)/14400 = 86,7mm YC = (0.4800 + 45.4800 + (-45).4800)/14400 = (0,5đ)- Hệ trục quán tính trung tâm x0,, y0 nh hình vẽ (0,5đ)- Tính Jx0 = Jx1 + Jx2 + Jx3 * Jx1 = 40.1203/12 = 5760000mm4 *Jx2 = Jx3 = 160.303/12 + 452.4800 = 10080000mm4 * Jx0 = 25920000mm4 (0,5®)- TÝnh Jy0 = Jy1 + Jy2 + Jy3 * Jy1 = 120.403/12 + 66,72.4800 = 21994672mm4 * Jy2 = Jy3 = 30.1603/12 + 33,32.4800 = 15562672 mm4 * Jy0 = 53120016 mm4 Câu 3(4đ) (0,5đ)* Tính phản lực gối A B MB = -10VA - M + 4q.5 + 3P = VA= 24KN Σ MA = 10VB - M - 7P - 4q.5 = VB = 36KN (0,5đ)* Chia dầm thành đoạn AC,CD,DB (0,5đ)* Xét đoạn Ac ( ≤ z ≤ 3m) Qy= VA = 24KN Mx = VA.z = 24z MxA = MxCt = 72KN.m (0,5®)* Xét đoạn CD ( 3m z1 7m) Qy = VA - q(z1 - 3) = 54 - 10z1 QyC = 24KN QyDt = =- 16KN Mx = VA.z1 + M - q(z1 - 3)2/2 = 24z1 + 20 - 59z1 - 3)2 MxCp = 92KN.m MxD = 108KN.m (0,5đ)*Xét đoạn BD ( z2 3m) Qy = - VB= -36KN Mx = VB.z2 = 36z2 M xB = MxD = 108KN.m (0,5đ)* Mặt cắt mô men uốn lớn mặt cắt E (ứng với mặt cắt Qy = 0) Ta x/4-x = 24/16 x = 2,4m Mxmax = 24.5,4 + 20 - 5(5,4- 3)2 = 120,8 KN.m = 12080KN.cm q p M D 4m 3m Z1 q VB p 4m D 3m M 3m C B 100 A 600 Z2 Z VA 100 C 3m 300 B y kmax A 100 100 VA Z MX Q Y M p q VA Q Z1 VB MX MX 3m Q Y(KN) Z2 Q Y Y 24 E 16 36 Mx (KN.m) 72 92 Dut so¹n 108 Trëng khoa Trần Nguyễn Sơn Tổ môn GV Trờng trung cấp ctm KTCNN quảng bình Khoa: Kỹ Thuật Công Nghiệp -K10 Đề thi học phần: nguyên lý- 2013 - 2014 Thi lần thứ Lớp: Trung Cấp Động lực Học kỳ: I Năm học: Thời gian làm bài: 90 phút ================== o0o===================== Đề số Câu : - Nêu kháI niệm phân loại máy?Nêu kháI niệm cấu? Câu : Nêu kháI niệm u, nhợc điểm mối ghép đinh tán? Câu : Cho hệ thống truyền động bánh nh hình vẽ Cho n1 =1200v/p,z1=80,z2=20,z2=30,z3=40,z3=40,z4=20, z5=40 Tính: n2 , n3 , n4 , n5 Dut ®Ị Trëng Khoa Trởng môn Giáo viên Trần Nguyễn Sơn Trờng trung cấp ctm KTCNN quảng bình Khoa: Kỹ Thuật Công NghiÖp -K10 §Ị thi häc phần: nguyên lýThi lần thứ Lớp: Trung Cấp Động lực Học kỳ: I Năm học: 2013 - 2014 Thời gian làm bài: phút 90 ================== o0o===================== Đề số Câu : - Nêu định nghĩa đặc điểm cấu khớp loại thấp loại cao? Câu : Nêu kháI niệm u nhợc điểm mối ghép hàn? Câu : Cho hệ thống truyền động bánh nh hình vẽ Cho n1 =1200v/p,z1=80,z2=20,z2=30,z3=40,z3=40,z4=20, z5=40 TÝnh: n2 , n3 , n4 , n5 DuyÖt đề Trởng Khoa Trởng môn Giáo viên Trần Nguyễn Sơn Trờng trung cấp ctm KTCNN quảng bình Khoa: Kü Tht C«ng NghiƯp -K10 Đề thi học phần: nguyên lýThi lần thứ Lớp: Trung Cấp Động lực Học kỳ: I Năm học: 2013 - 2014 Thêi gian lµm bµi: 90 ================== o0o===================== Đề số Câu : - Nêu định nghĩa phân loại cấu cam? Câu : Nêu cấu tạo nguyên lý? Phân loại, u, nhợc điểm phạm vi sử dụng truyền đai? Câu : Cho hệ thống truyền động bánh nh h×nh vÏ Cho n1 =1200v/p,z1=20,z2=40,z2=20,z3=40,z3=80,z4=20, z4=40 , z5=30, z6=60 TÝnh: n2 , n3 , n4 , n5.n6 Dut ®Ị Trởng Khoa Trởng môn Giáo viên Trần Nguyễn Sơn ... Hệ trục quán tính trung tâm?Cách xác định hệ trục quán tính trung tâm? Câu :(3đ) Cho mặt cắt nh hình vẽ: Hãy xác định hệ trục quán tính trung tâm tính mô men quán tính trung tâm mặt cắt.(kích... Jxy= - Hệ trục quán tính trung tâm hệ trục quán tính dii qua trọng tâm mặt cắt - Đặc điểm hệ trục quán tính trung tâm Jxy = Sx = Sy = - C¸ch x¸c định hệ trục quán tính trung tâm Nếu hình phẳng có... tính trung tâm, xác định trọng tâm hình phẳng, vẽ trục khác qua trọng tâm vuông góc với trục đối xứng ta đợc hệ trục quán tính trung tâm + HƯ trơc qu¸n tÝnh chÝnh: + HƯ trơc qu¸n tÝnh trung tâm:
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU CƠ HỌC ỨNG DỤNG, TÀI LIỆU CƠ HỌC ỨNG DỤNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay