Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:31

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TIẾT 48: Bài 8.CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nắm dấu hiệu đồng dạng tam giác vuông, dấu hiệu đặc biệt (dấu hiệu cạnh huyền, cạnh góc vng) Kĩ năng: - Vận dụng định lý tam giác đồng dạng c/m hình học Thái độ: - Cẩn thận, xác vẽ hình, trình bày toán II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ vẽ sẵn hình 45, 46, thước - HS: Thước, compa III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra:(5’) Chỉ cặp tam giác đồng dạng hình vẽ sau B B’ B1 B2 A C A’ C’ A1 C1 A2 1,5 ? Từ kết ta có cách để nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng? Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung C2 HĐ 1: Nhận biết tam giác vuông đồng dạng (10’) 1.Các dấu hiệu nhận biết tam giác đồng GV: Qua bt ta thấy từ trường hợp dạng đồng dạng tam giác ta suy B' B cách riêng để nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng GV: nhắc lại A C A' C' � A � A '  900 �� � ABC : A ' B ' C ' � � � C  C ' � B' B A C A' C' �� A � A '  900 � �AB AC � ABC : A ' B ' C '  � �A ' B ' A ' C ' HĐ 2: Dấu hiệu đặc biệt (15’) 2)Dấu hiệu đặc biệt nhận biết tam giác vuông đồng dạng ? HS làm ? để tiếp cận định lý 2HS: lên bảng làm *DEF D’E’F’ có: D=D’=1v *A’B’C’ ABC có A = A= 1v GV: giới thiệu định lý,ghi GT,KL, vẽ hình * Định lý:SGK A’B’C’ ABC; � A'  � A  900 GT HS suy nghĩ cách chứng minh A' B ' B 'C '   k (1) AB BC A’B’C’ABC KL A A' B' GV cho HS pt: A ' B ' C ' : ABC Đặt: ?Tìm cách chứng minh khác GV: hướng dẫn HS trình bày HS: trả lời ? hình a, b GV giới thiệu định lý �A ' B '  k AB A' B ' B 'C '  k �� AB BC �B ' C '  k BC áp dụng định lý Pitago tam giác vng ABC, A’B’C’ có: A’C’2 + A’B’2 = B’C’2 ?AC AB, BC liên hệ với ntn? (Đ/l Pitago) B C/m � A'B' B ' C ' A ' C '   AB BC AC � A'C' k AC A’C’ A’B’, B’C’ ? C' C  A’C’2 = B’C’2 - A’B’2  A’C’2 = k2BC2 - k2AB = k2(BC2- AB2) A’C’2= k2.AC2 � A ' C '2 A 'C '  k2 � k AC AC Do A' B ' B 'C ' C ' A '    k � A ' B ' C ' : ABC (ccc ) AB BC CA HĐ 3: áp dụng (10’) 3)Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích hai tam Sau vẽ hình, HS nêu GT, KL giác đồng dạng HS phân tích cách chứng minh A' H ' k AH � A ' B ' H ' : ABC theo tỷ số k a)Định lý 1: Sgk Tr83 GT A’B’C’ABC theo tỷ số k, A’H’B’C’, AHBC KL � �'  B � B A' H ' k AH A A' S A ' B 'C ' ? S ABC S A ' B 'C '  B ' C ' A ' H ' S ABC  BC AH S B ' C ' A ' H ' � A ' B 'C '   k k  k S ABC BC AH GV:Từ đ/l ta suy đ/l HS: đọc nd đ/l (sgk) GV: yêu cầu HS nhà chứng minh B' H' C' C H Chứng minh: Vì A’B’C’ABC theo tỷ số k nên: �'  B �; A'B'  k B AB đó: A’B’H’ABH (g.g) � A' H ' A' B '  k AH AB b)Định lý 2: sgk Tr83 GT A’B’C’ABC theo tỷ số k, KL S A ' B 'C '  k S ABC Củng cố: (3’) Gv khắc sâu KT cho hs Hướng dẫn nhà:(1’) - Chứng minh đ/l 2,3 - Nắm vững nội dung đ/l, vận dụng làm bt Bài 46, 47, 48, 49 - Chuẩn bị sau chữa tập B TIẾT 49: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS vận dụng thành thạo trường hợp trường hợp đồng dạng tam giác vuông định lý tỷ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng bt thực tế, tính độ dài đoạn thẳng, tính chu vi, diện tích Kĩ năng: - Rèn kĩ trình bày Thái độ: - Cẩn thận, xác vẽ hình, trình bày toán II CHUẨN BỊ: GV: Thước, thước đo độ, compa, phấn màu HS: Thước, thước đo độ, compa III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra:(5’) Nêu trường hợp đồng dạng tam giác vuông, phát biểu đ/l Luyện tập: (35’) Hoạt động GV HS Nội dung Bài 49: sgk Tr 84 GV: y/cầu HS làm 49 A GV ý HS cách viết thứ tự đỉnh 12,45 ? C ? ? Cách tính khác để tính đựợc AH 20,50 H B ? a) ABC HBA ABC HAC HBA HAC b) Do ABC vng A nên theo đ/l Pitago có: BC2=AB2+AC2 = 12,452 + 20,52 Tính BC HBA � � � ABC (Do H A  900 , B HB AB AH   AB BC AC HB 12, 45 AH chung) � 12, 45   20,50 � HB  AH  � Bài 50 (sgk Tr 84 ) B E ? 2,1 HS: làm bt 50 A C 36,9 D F 1,62 Củng cố: (3’) GV cho HS nhắc lại - Định lý Pitago - Các trường hợp đống dạng tam giác, tam giác vuông - Tỷ số đường cao tương ứng tam giác đồng dạng, tỷ số diện tích tam giác đồng dạng - GV nhắc lại cách giải dạng tập chữa Hướng dẫn nhà: (1’) - Học làm tập 52 SGK, SBT - Chuẩn bị ... biết tam giác vuông đồng dạng (10’) 1 .Các dấu hiệu nhận biết tam giác đồng GV: Qua bt ta thấy từ trường hợp dạng đồng dạng tam giác ta suy B' B cách riêng để nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng. .. I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS vận dụng thành thạo trường hợp trường hợp đồng dạng tam giác vuông định lý tỷ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng bt thực tế, tính độ dài đoạn thẳng, tính chu... 20,50 � HB  AH  � Bài 50 (sgk Tr 84 ) B E ? 2,1 HS: làm bt 50 A C 36 ,9 D F 1,62 Củng cố: (3 ) GV cho HS nhắc lại - Định lý Pitago - Các trường hợp đống dạng tam giác, tam giác vuông - Tỷ số đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay