900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án

88 17 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:29

900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án Chuyên đề trắc nghiệm Toán 11 TRỌN BỘ 900 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 (HH + ĐS) BẠN NÀO CẦN FILE WORD LIÊN HỆ 0982708664 (GẶP THẦY ĐỨC) PHẦN I ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH CHƯƠNG I HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Câu Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A y = sinx B y = x+1 C y = x2 D y  x 1 x2 Câu Hàm số y = sinx:   A Đồng biến khoảng   k 2 ;   k 2  nghịch biến khoảng   k 2 ; k 2  2  với k  Z 5  3   k 2 ;  k 2  nghịch biến khoảng B Đồng biến khoảng            k 2 ;  k 2  với k  Z   3    k 2  nghịch biến khoảng C Đồng biến khoảng   k 2 ; 2         k 2 ;  k 2  với k  Z       D Đồng biến khoảng    k 2 ;  k 2  nghịch biến khoảng   3    k 2  với k  Z   k 2 ; 2  Câu Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A y = sinx –x B y = cosx C y = x.sinx D y  x2  x D y  x Câu Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A y = x.cosx B y = x.tanx C y = tanx Câu Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? sin x A y = B y = tanx + x C y = x2+1 x D y = cotx Câu Hàm số y = cosx:   A Đồng biến khoảng   k 2 ;   k 2  nghịch biến khoảng   k 2 ; k 2  2  với k  Z B Đồng biến khoảng    k 2 ; k 2  nghịch biến khoảng  k 2 ;   k 2  với k Z Trang Chuyên đề trắc nghiệm Toán 11 3   C Đồng biến khoảng   k 2 ;  k 2  nghịch biến khoảng 2         k 2 ;  k 2  với k  Z   D Đồng biến khoảng  k 2 ;   k 2  nghịch biến khoảng  k 2 ;3  k 2  với k Z Câu Chu kỳ hàm số y = sinx là:  A k 2 k  Z B C  D 2 Câu Tập xác định hàm số y = tan2x là: A x    k B x    k C x  Câu Chu kỳ hàm số y = cosx là: 2 A k 2 k  Z B  k  C  D x   k  D 2 Câu 10.Tập xác định hàm số y = cotx là: A x    k B x    k C x  Câu 11.Chu kỳ hàm số y = tanx là:  A 2 B Câu 12.Chu kỳ hàm số y = cotx là:  A 2 B Câu 13.Nghiệm phƣơng trình A x     k 2 B x  Câu 14.Nghiệm phƣơng trình A x     k A x    k 2 B x  Câu 16.Nghiệm phƣơng trình A x  k B x  Câu 17.Nghiệm phƣơng trình A x    k k  D x  k C k , k Z D  C  D k k  Z C x  k D x  C x  k D x  C x  k D x  C x  k 2 D x  C x    k 2 D x  sinx = là:   k   k 2 sinx = –1 là: B x   Câu 15.Nghiệm phƣơng trình    k 2 là: sinx =  3  k  k   k 2 cosx = là:   k 2   k cosx = –1 là: B x     k 2 Câu 18.Nghiệm phƣơng trình cosx = 3  k là: Trang Chuyên đề trắc nghiệm Toán 11 A x     k 2 B x     k 2   k 2 B x     k 2 Câu 20.Nghiệm phƣơng trình cos2x = A x     k 2 B x  Câu 21.Nghiệm phƣơng trình A x    k B x  Câu 22.Nghiệm phƣơng trình A x    k   k 2 Câu 25.Nghiệm phƣơng trình  k   ;x  C x  k ; x     k D x   2  k 2 D x     k 2   k là:  C x    k 2   k 2 D x    C x    k D x     k 2  k sin3x = sinx là:  k    k ; x  k 2 x  k 2 D x  C x  k 2 D x  C x  k 2 D x  k ; x  C sinx.cosx = là:    k 2 cos3x = cosx là: B x  k 2 ; x  A x  k 2 C x   + 3tanx = là: B x  k Câu 24.Nghiệm phƣơng trình A x  k B x  k ; x  Câu 23.Nghiệm phƣơng trình A x    là: Câu 19.Nghiệm phƣơng trình cosx = – A x   C x     k 2   k 2 sin3x = cosx là:   k B x  k 2 ; x   k `D x  k ; x  k  k 2  Câu 26.Nghiệm phƣơng trình sin2 x – sinx = thỏa điều kiện: < x <  A x   B x   D x   C x = Câu 27.Nghiệm phƣơng trình sin2 x + sinx = thỏa điều kiện:  A x  B x   C x = 
- Xem thêm -

Xem thêm: 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án, 900 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 HÌNH học đại số có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay