Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:28

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tuần 25 Tiết 50: Ứng dụng thực tế tam giác đồng dạng I Mục tiêu - Học sinh nắm vững nội dung hai thực hành - Nắm vững bước đo đạc tính tốn trường hợp chuẩn bị cho thực hành II Chuẩn bị G: Hai giác kế, tranh hình 54 - 57, thước H: Ôn trường hợp đồng dạng hai tam giác III Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (10)` Các trường hợp đồng dạng hai tam giác H: Trả lời câu hỏi Các trường hợp đồng dạng hai tam giác vuông H: Chữa Chữa 50 (sgk) - Gọi AB, AC chiều cao ống khói B B' chiều dài bóng ống khói ⇒ ΔABC vng A - Gọi A'B'; A'C' lần A C A' C' Bc, B'C' phương chiếu tia sáng ⇒ BC // B'C' ⇒ B = B' ⇒∆ ABC ∞ ∆ A'B'C' G: Nếu khơng có nắng, khơng có bóng có đo chiều cao cột điện khơng ⇒ AB AC AC A' B' = ⇒ AB = A' B' A' C ' A' C ' Hoạt động 2: Tìm hiểu việc đo đạc gián tiếp chiều cao vật (15) G: Cho hs nghiên cứu sgk Đo gián tiếp chiều cao vật ? Người ta tiến hành đo đạc ntn a Tiến hành đo đạc G: Cho hs nhắc lại - Đặt cọc AC thẳng đứng có đặt thước - Hdẫn cách ngắm để hướng thước qua đỉnh C ngắm quay quanh chốt ? Xác định giao điểm B CC' với AA' ntn - Điều khiển thước ngắm cho G: Giữ nguyên thước đổi vị trí ngắm hướng thước qua điểm C ? Làm mục đích để làm xác định giao điểm B CC' vớ AA' ? Tạo cặp tg đồng dạng, giải thích ? Để xác định A'C' ta phải xác định độ dài nào,vsao - Đo khoảng cách BA BA' ? Xác định độ dài cách G: Giả sử ta đo độ dài AC, BA, BA' Hãy tính A'C' G: Ta xác định độ dài A'C' biết độ dài AC ? Để tiến hành đo gián tiếp chiều cao vật ta tiến hành theo b Tính chiều cao bước Ta có ∆ ABC ∞ ∆ A'B'C' với tỉ số G: Ta tiến hành đo gián tiếp chiều cao vật dựa vào tương đồng dạng tự với khoảng cách hai điểm mà điểm không tới A' B' A' C ' = ⇒ A' C ' = kAC AB AC phần Hoạt động 3: Đo khoảng cách hai điểm có điểm không tới (15) k= G: Đo khoảng cách AB điểm A bị ao hồ bao Đo khoảng cách hai điểm có bọc không tới điểm không tới G: Cho hs nghiên cứu sgk a Tiến hành đo ? Cách tiến hành đo - Xác định đoạn thẳng BC xác định độ dài ? Có loại giác kế ? Đo góc mặt đất đung giác kế - Dùng giác kế xác định góc ABC, ACB G: Giới thiệu lại giác kế cách sử dụng G: Ta có tg ABC biết cạnh BC, B, C ? Để tính AB ta phải làm ? Tạo ∆ ABC ∞ ∆ A'B'C' cách ? Biết yếu tố ∆ A'B'C' ? Để tính AB ta làm ntn b Tính khoảng cách AB ? Lập dãy tỉ số từ cặp tg đồng dạng - Vẽ ∆ A'B'C' với B'C' = a'; B' = B C' = C ? Rút AB theo độ dài lại suy ∆ ABC ∞ ∆ A'B'C' G: Cho hs tính AB với A'B' = 3cm; B'C' = 4cm; BC = 200 cm ? Cách tiến hành đo đạc để đo khoảng cách hai ⇒ AB BC a a = = ⇒ AB = A' B ' A' B' B ' C ' a' a' Thay số AB = 200/4.3 = 150cm2 điểm điểm khơng tới G: Chốt lại Hoạt động 4: Củng cố (5) ? Các bước đo đạc để đo gián tiếp chiều cao vật ? Các bước đo đạc để đo khoảng cách hai điểm điểm khơng tới ? Cách sử dụng giác kế nằm ngang giác kế thẳng đứng Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà (2) - Nắm bước đo đạc cách tính toán trường hợp - Chuẩn bị cho tiết sau thực hành - Mỗi tổ chuẩn bị: + thước ngắm, giác kế, sợi dây 10m + thước đo độ, cọc ngắm dài 0,3m, giấy nháp Tuần 26 Tiết 51+52: Thực hành đo chiều cao, khoảng cách vật I Mục tiêu - Học sinh biết cách đo gián tiếp chiều cao vật đo khoảng cách hai điểm mặt đất có điểm khơng tới - Rèn kĩ sử dụng thước ngắm để xác định điểm nằm đường thẳng, sử dụng giác kế để đo góc mặt đất đo độ dài đoạn thẳng mặt đất - áp dụng kiến thức tam giác đồng dạng vào giải hai toán - Rèn ý thức làm việc có phân cơng, có tổ chức ý thức kỷ luật học tập tập thể II Chuẩn bị G: Địa điểm thực hành, thước ngắm, giác kế, mẫu báo cáo H: Mỗi nhóm chuẩn bị giác kế, thước ngắm III Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (10)` G: Đưa hình vẽ 54 9sgk) H: Trình bày cách tiến hành đo ? Tiến hành đo đạc chiều cao /a'C' ntn - Tính A'C': ∆ ABC ∞ ∆ A'B'C' ? Cho AC = 1,5m; AB = 1,2m; A'B' = 5,4m; Tính A'C' ? Đưa hình vẽ 52 (sgk) ⇒ BA AC AC A' B ' = ⇒ A' C ' = = 6,75m B ' A' A' C ' AB H: Trình bày đo đạc sgk ? Để xác định khoảng cách AB cần tiến hành đo đạc ntn - Vẽ ∆ ABC tm A'B' = a; B' = ∝; C' = ⍴ ⇒ ∆ ABC ∞ ∆ A'B'C' ? Phải tiến hành tiếp cơng việc G: Cho BC = 25m, B'C' = 5m; A'B' = 4,2m Tính AB Hoạt động 2: Chuẩn bị thực hành (5) G: Cho tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành: ⇒ A' B' B ' C ' BC A' B ' = ⇒ AB = = 210(cm) AB BC B' C ' H: Các tổ trưởng báo cáo dụng cụ, phân công nhiệm vụ G: Kiểm tra dụng cụ nhóm - Giao mẫu báo cáo cho tổ Đo gián tiếp chiều cao vât a Kết đo: AB = ; BA' = ; AC = - Nhận mẫu báo cáo b Tính A'C' Đo khoảng cách hai địa điểm a Kết đo BC = ; B = ; C = b Vẽ ∆ A'B'C' có B'C' = ; A'B' = ; B' = ; C' = Tính AB Hoạt động 3: Thực hành (25) G: Cho hs địa điểm thực hành H: Thực hành đo - Phân cơng vị trí cho tổ - Mỗi tổ cử thư kí ghi kết tính tốn G: Cho tổ thực vị trí để đối chiếu kết - Theo dõi việc thực hs - Giúp nhóm yếu G: Chia làm tổ, hai tổ thực đổi vị trí cho Hoạt động 4: Hoàn thành báo cáo nhận xét đánh giá (4) G: Yêu cầu tổ hoàn thành báo cáo H: Hoàn thành báo cáo G: Thu báo cáo - Các tổ viên kiểm tra lại việc tính tốn kết - Nhận xét, đánh giá, cho điểm thực hành - Bình điểm cho cá nhân tự đánh giá theo mẫu báo cáo điểm thực hành tổ - Từ điểm tổ cho điểm hs STT, Tên, Điểm chuẩn bị, ý thức, Kĩ năng, tỏng điểm Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà (2) - Đọc em chưa biết - Chuẩn bị ôn tập chương - Làm câu hỏi ôn tập - Làm tập 56 - 58 (sgk) ... - Rèn kĩ sử dụng thước ngắm để xác định điểm nằm đường thẳng, sử dụng giác kế để đo góc mặt đất đo độ dài đoạn thẳng mặt đất - áp dụng kiến thức tam giác đồng dạng vào giải hai toán - Rèn ý thức... luật học tập tập thể II Chuẩn bị G: Địa điểm thực hành, thước ngắm, giác kế, mẫu báo cáo H: Mỗi nhóm chuẩn bị giác kế, thước ngắm III Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (10)` G: Đưa hình. .. động 3: Thực hành (25) G: Cho hs địa điểm thực hành H: Thực hành đo - Phân cơng vị trí cho tổ - Mỗi tổ cử thư kí ghi kết tính tốn G: Cho tổ thực vị trí để đối chiếu kết - Theo dõi việc thực hs
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay