Control your stress manage your time

65 33 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:07

... P PIPEROPOULOS CONTROL YOUR STRESS & MANAGE YOUR TIME! Download free eBooks at bookboon.com Control Your Stress & Manage Your Time! 1st edition © 2017 Georgios P Piperopoulos & bookboon.com ISBN... bookboon.com CONTROL YOUR STRESS & MANAGE YOUR TIME! CONTENTS CONTENTS About the Author Prolegomena Part One – Control your stress 11 What is stress? 12 Our nervous systems and the physiology of stress. .. eBooks at bookboon.com 10 PART ONE – CONTROL YOUR STRESS Download free eBooks at bookboon.com 11 CONTROL YOUR STRESS & MANAGE YOUR TIME! WHAT IS STRESS? WHAT IS STRESS? Ask each person in a group
- Xem thêm -

Xem thêm: Control your stress manage your time , Control your stress manage your time

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay