Essentials of marketing

65 25 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:06

... eBooks at bookboon.com Essentials of Marketing Contents Contents Market and Marketing 1.1 Meaning of market 1.2 Marketing 1.3 Objectives of Marketing 1.4 Importance of Marketing to the Society...Manmohan Joshi Essentials of Marketing Download free eBooks at bookboon.com Essentials of Marketing © 2012 Manmohan Joshi & Ventus Publishing ApS ISBN... Distribution 10 1.8 Goods 10 1.9 Services 12 1.10 Modern Marketing 12 1.11 Features of Modern Marketing 12 Marketing System 14 2.1 Deinition 14 2.2 Marketing Process 14 www.sylvania.com We not reinvent
- Xem thêm -

Xem thêm: Essentials of marketing , Essentials of marketing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay