Chemical engineering vocabulary

298 25 0
  • Loading ...
1/298 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:04

...MAXIMILIAN LACKNER CHEMICAL ENGINEERING VOCABULARY Download free eBooks at bookboon.com Chemical Engineering Vocabulary 1st edition © 2016 Maximilian Lackner &... Maximilian Lackner & bookboon.com ISBN 978-87-403-1427-4 Download free eBooks at bookboon.com CHEMICAL ENGINEERING VOCABULARY a.u (sci.) Acronym/Abbreviation referral: see arbitrary units A/P (econ.)... units, acceleration is measured in meters/second Download free eBooks at bookboon.com CHEMICAL ENGINEERING VOCABULARY accompanying element (chem.) After precipitation, the thallium had to be separated
- Xem thêm -

Xem thêm: Chemical engineering vocabulary , Chemical engineering vocabulary

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay