Soft skills

117 38 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:03

... Bangalore Download free eBooks at bookboon.com CONTENTS SOFT SKILLS CONTENTS Soft skills 1.1 Introduction 1.2 What are soft skills? 1.3 Need for soft skills Personality development 11 2.1 What is personality?... occupation you also need what are referred to as soft skills (often referred to as ‘life skills ) Soft skills as opposed to hard skills (such as technical skills) greatly impact the personality development... use soft skills can make the diference between the achiever and the non-achiever Download free eBooks at bookboon.com SOFT SKILLS SOFT SKILLS Earlier the focus of management was on ‘hard’ skills
- Xem thêm -

Xem thêm: Soft skills , Soft skills

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay