Interpersonal skills for entrepreneurs

78 43 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:03

... Important to Entrepreneurs? Interpersonal Skills For Entrepreneurs 1What Are Interpersonal Skills and Why Are They Important to Entrepreneurs? 1.1 What are Interpersonal Skills? Interpersonal skills. .. Are Interpersonal Skills and Why Are They Important to Entrepreneurs? Interpersonal Skills For Entrepreneurs 1.4 Key Points From Chapter • Interpersonal skills, also referred to as people skills. .. bookboon.com Interpersonal Skills For Entrepreneurs Contents Contents Preface 1What Are Interpersonal Skills and Why Are They Important to Entrepreneurs? 10 1.1 What are Interpersonal Skills? 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Interpersonal skills for entrepreneurs , Interpersonal skills for entrepreneurs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay