The 4th industrial revolution the future of jobs

37 32 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:49

... involvement of everyone and everything, and the velocity of change Download free eBooks at bookboon.com 15 THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION & THE FUTURE OF JOBS THE FUTURE OF JOBS THE FUTURE OF JOBS The. ..PROF DR NICK H.M VAN DAM THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION & THE FUTURE OF JOBS Download free eBooks at bookboon.com The 4th Industrial Revolution & The Future of Jobs 1st edition © 2017 Prof Dr... bookboon.com THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION & THE FUTURE OF JOBS BOOKS FROM THE AUTHOR 26 CONTENTS About the author Disruption Ahead The Future of Jobs 16 Change In Skills 22 New Jobs 25 Books from the
- Xem thêm -

Xem thêm: The 4th industrial revolution the future of jobs , The 4th industrial revolution the future of jobs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay