Leading from the middle

42 21 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:49

... is OSRAM Download free eBooks at bookboon.com Click on the ad to read more LEADING FROM THE MIDDLE LEADING FROM THE MIDDLE LEADING FROM THE MIDDLE ‘Leadership is not a person or a position It is... Download free eBooks at bookboon.com 15 LIFE IN THE MIDDLE LEADING FROM THE MIDDLE Download free eBooks at bookboon.com 16 LIFE IN THE MIDDLE LEADING FROM THE MIDDLE Planning my inluence strategy Now,... eBooks at bookboon.com CONTENTS LEADING FROM THE MIDDLE CONTENTS Leading from the middle Individual leadership and learning Life in the middle 10 A new landscape for middle managers 18 Influencing
- Xem thêm -

Xem thêm: Leading from the middle , Leading from the middle

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay