Emotional intelligence

52 29 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:49

... eBooks at bookboon.com 19 MODELS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE EMOTIONAL INTELLIGENCE MODELS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 3.1 INTRODUCTION When deining emotional intelligence, one faces the challenge... additional types of intelligence: Intrapersonal Intelligence and Interpersonal Intelligence Download free eBooks at bookboon.com OVERVIEW OF EMOTIONAL INTELLIGENCE EMOTIONAL INTELLIGENCE Gardner... Emotion: Developing Emotional Intelligence From this point, the ield has become rich with diferent models for deining emotional intelligence Daniel Goleman’s model of emotional intelligence, published
- Xem thêm -

Xem thêm: Emotional intelligence , Emotional intelligence

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay