Managing human resource learning for innovation

50 19 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:49

...PETER NIELSEN MANAGING HUMAN RESOURCE LEARNING FOR INNOVATION Download free eBooks at bookboon.com Managing human resource learning for innovation 1st edition © 2016 Peter... bookboon.com Click on the ad to read more MANAGING HUMAN RESOURCE LEARNING FOR INNOVATION CONTENTS Building innovative competences 37 Managing human resource learning for innovation: Discussion and conclusion... Download free eBooks at bookboon.com MANAGING HUMAN RESOURCE LEARNING FOR INNOVATION LEARNING, CAPABILITIES AND INNOVATION LEARNING, CAPABILITIES AND INNOVATION Innovation has become more and more
- Xem thêm -

Xem thêm: Managing human resource learning for innovation , Managing human resource learning for innovation

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay