Basic life support

45 20 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:49

... questions 42 Download free eBooks at bookboon.com GENERAL CONCEPTS OF BASIC LIFE SUPPORT BASIC LIFE SUPPORT GENERAL CONCEPTS OF BASIC LIFE SUPPORT According to the Centers for Disease Control (CDC), heart... ISBN 978-87-403-1650-6 Download free eBooks at bookboon.com CONTENTS BASIC LIFE SUPPORT CONTENTS General concepts of basic life support 1.1 Initiating chain of survival 1.2 2015 BLS guideline changes...DR KARL DISQUE BASIC LIFE SUPPORT Download free eBooks at bookboon.com Basic Life Support 2nd edition © 2017 Dr Karl Disque & bookboon.com ISBN
- Xem thêm -

Xem thêm: Basic life support , Basic life support

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay