Emotional intelligence for leaders

77 20 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:48

... inluence without formal authority Download free eBooks at bookboon.com EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR LEADERS DEFINING LEADERSHIP AND EMOTIONAL INTELLIGENCE DEFINING LEADERSHIP AND EMOTIONAL INTELLIGENCE. .. Click on the ad to read more EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR LEADERS 1.6 DEFINING LEADERSHIP AND EMOTIONAL INTELLIGENCE EMOTIONAL INTELLIGENCE QUESTIONNAIRE his emotional intelligence questionnaire... CONTENTS EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR LEADERS CONTENTS Leading with Emotional Intelligence Introduction Why read this book? Defining Leadership and Emotional Intelligence 10 1.1 What we mean by leadership?
- Xem thêm -

Xem thêm: Emotional intelligence for leaders , Emotional intelligence for leaders

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay