The experts teach training skills

80 32 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:48

...ManageTrainLearn The Experts Teach Training Skills Download free eBooks at bookboon.com The Experts Teach: Training Skills 1st edition © 2014 ManageTrainLearn & bookboon.com... bookboon.com The Experts Teach: Training Skills Contents Contents Preface When the Cat’s Away: Getting Better Frontline Decisions – Without You by Jef Mowatt If Developing Leaders is the Question, Training. .. at bookboon.com Click on the ad to read more The Experts Teach: Training Skills Contents Successful Change Flows From Learning, Growth, and Development by Jim Clemmer 22 Training? Just ASK by George
- Xem thêm -

Xem thêm: The experts teach training skills , The experts teach training skills

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay