Sports development, law and commercialization

76 16 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:48

...Elriena Eksteen Sports Development, Law And Commercialization Download free eBooks at bookboon.com Sports Development, Law And Commercialization © 2012 Elriena Eksteen... 978-87-403-0139-7 Download free eBooks at bookboon.com Sports Development, Law And Commercialization Contents Contents Section A: Sports Development Sports Development 1.1 Introduction 1.2 he Inluence... he Sports Development Process 10 1.5 Planning In Sport 10 1.6 Planning For Sports Development 12 Section B: Sports Law 20 he Law As It Applies To Sport 21 2.1 Introduction 21 2.2 he Making Of Law
- Xem thêm -

Xem thêm: Sports development, law and commercialization , Sports development, law and commercialization

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay