Strategic management of human capital

171 19 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:48

... bookboon.com STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL CONTENTS CONTENTS Acknowledgements What is human capital management Scope of human capital management 12 Need for human capital management 16 Benefits of. .. depends on efectiveness of human capital Download free eBooks at bookboon.com 11 STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL SCOPE OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SCOPE OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Learning... bookboon.com 10 STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL WHAT IS HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Compulsory Human Capital High value, low uniqueness Organizations not invest in human capital his capital is
- Xem thêm -

Xem thêm: Strategic management of human capital , Strategic management of human capital

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay