Strategic management

124 24 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:48

...NEIL RITSON STRATEGIC MANAGEMENT Download free eBooks at bookboon.com Strategic Management 2nd edition © 2017 Neil Ritson & bookboon.com ISBN... free eBooks at bookboon.com Click on the ad to read more CONTENTS STRATEGIC MANAGEMENT 11 Integration 46 12 Human resources management HRM 49 13 Culture 54 14 SWOT Analysis 67 15 Generic Strategy... eBooks at bookboon.com INTRODUCTION STRATEGIC MANAGEMENT INTRODUCTION his compendium provides a comprehensive overview of the most important topics covered in a strategict course at the Bachelor,
- Xem thêm -

Xem thêm: Strategic management , Strategic management

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay