Applied research in HRM

178 28 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:48

... effective HRM research 33 Abstracts in HRM research 44 Literature Review in HRM research 56 Secondary Research in HRM Practice 69 www.sylvania.com We not reinvent the wheel we reinvent light Fascinating... bookboon.com APPLIED RESEARCH IN HRM – A QUALITATIVE APPROACH CONTENTS CONTENTS Preface Notes from the author Notes from the reviewer Understanding HRM focused research 10 Situational Analysis in HRM research. .. bookboon.com APPLIED RESEARCH IN HRM – A QUALITATIVE APPROACH UNDERSTANDING HRM FOCUSED RESEARCH UNDERSTANDING HRM FOCUSED RESEARCH his text gives human resource management students understanding of human
- Xem thêm -

Xem thêm: Applied research in HRM , Applied research in HRM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay