The myths and realities of teamwork

137 21 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:47

...David Wright The Myths and Realities of Teamwork Download free eBooks at bookboon.com The Myths and Realities of Teamwork 1st edition © 2013 David Wright & bookboon.com... free eBooks at bookboon.com The Myths and Realities of Teamwork Contents Contents About the book Author’s proile Preface 11 Introduction 12 Myths and Realities of Teamwork 13 Myth – Teams are... light every day Light is OSRAM Download free eBooks at bookboon.com Click on the ad to read more The Myths and Realities of Teamwork Contents Signposting a Team Journey 22 2.1 he milestones 23 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: The myths and realities of teamwork , The myths and realities of teamwork

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay