Investigation skills for managers

89 25 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:47

...Jim Johnston Investigation Skills for Managers Download free eBooks at bookboon.com Investigation Skills for Managers 1st edition © 2014 Jim Johnston & bookboon.com... bookboon.com Investigation Skills for Managers Contents Contents Introduction 1.1 Introduction 1.2 he Basics of Investigations 11 1.3 he Burden of Proof 14 1.4 Balancing Action 15 1.5 he Investigation. .. day Light is OSRAM Download free eBooks at bookboon.com Click on the ad to read more Investigation Skills for Managers Contents 3.3 Points to Prove 31 3.4 Photographs 32 3.5 Objectives 34 3.6 Interview
- Xem thêm -

Xem thêm: Investigation skills for managers , Investigation skills for managers

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay