marketing research exercisebook

50 28 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:46

... Contents Marketing Research – Exercises Cont ent s Introduction to marketing research Solutions to chapter questions Exploratory research design Solutions to chapter questions 12 Conclusive research. .. eBooks at bookboon.com Marketing Research – Exercises Introduction to marketing researtch: Scientifi c research approach I nt roduct ion t o m arket ing research: Scient ific research approach and... Download free eBooks at bookboon.com Marketing Research – Exercises Introduction to marketing researtch: Scientifi c research approach In contrast to marketing researchers, management decision-makers
- Xem thêm -

Xem thêm: marketing research exercisebook , marketing research exercisebook

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay