the neoclassical growth model

21 25 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:04

... bookboon.com Click on the ad to read more Neoclassical Growth Model and Ricardian Equivalence Introduction This note presents the neoclassical growth model in discrete time The model is based on... affiliated entities Click on the ad to read more The neoclassical growth model Neoclassical Growth Model and Ricardian Equivalence The government Every period s, the government has to finance... neoclassical growth model Neoclassical Growth Model and Ricardian Equivalence The neoclassical growth model The representative firm Assume that the production side of the economy is represented by a
- Xem thêm -

Xem thêm: the neoclassical growth model , the neoclassical growth model

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay