Corporate governance and international business

109 19 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:03

... Corporate Governance and International Business Contents Introduction to Corporate Governance 10 1.1 Introduction 10 1.2 Governance 10 1.3 Corporate Governance 11 1.4 Governance systems and corporate. .. more Contents Corporate Governance and International Business he principles of corporate governance 25 3.1 Introduction 25 3.2 he principles of governance 25 3.3 Good governance and corporate behaviour...David Crowther & Shahla Seii Corporate Governance and International Business Download free eBooks at bookboon.com Corporate Governance and International Business © 2011 David Crowther, Shahla
- Xem thêm -

Xem thêm: Corporate governance and international business , Corporate governance and international business

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay