Economics of globalization

224 26 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:02

... of Finance at the University of Pittsburgh at Bradford Download free eBooks at bookboon.com 12 HISTORY OF GLOBALIZATION ECONOMICS OF GLOBALIZATION 1.1 HISTORY OF GLOBALIZATION INTRODUCTION Today... bookboon.com 10 FOREWORD ECONOMICS OF GLOBALIZATION FOREWORD he average Economics textbook at the collegiate level will cost a student well above $200; Economics of Globalization: A Handbook... over 30 years of teaching and research experience that have dealt with the challenging concept of globalization Dr Gautam Mukerjee, Associate Professor of Economics at the University of Pittsburgh
- Xem thêm -

Xem thêm: Economics of globalization , Economics of globalization

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay