Globalization the nordic success model part II

163 34 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:02

...ARTO LAHTI GLOBALIZATION & THE NORDIC SUCCESS MODEL – PART II GLOBAL CHALLENGE AND THE NEW ECONOMICS Download free eBooks at bookboon.com Globalization & the Nordic Success Model – Part II: Global... German Nordic recipe Part I 4.3 The German -Nordic doctrine – my own experiences Part I References Part I Endnotes Part I Globalization & the Nordic Success Model – Part II: Global Challenge and the. .. on the ad to read more GLOBALIZATION & THE NORDIC SUCCESS MODEL – PART II CONTENTS Summary Part I 4.1 Monopolizing of market and the Chicago dominance Part I 4.2 Monopolistic competition: The
- Xem thêm -

Xem thêm: Globalization the nordic success model part II , Globalization the nordic success model part II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay