ENGLISH FOR FINANCE

34 42 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:02

Câu hỏi và tóm tắt bài đọc Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 vấn đáp cho sinh viên Học Viện Tài Chính FULLCâu mở đầu cho bất kì câu trả lời summary nào: “ Today I want toam going to tell you about the summary of Unit X. In unit X, we learnt about Tên unit đó” ... policies 28 ENGLISH FOR FINANCE | nguyen thao dan | CQ52/21.24 UNIT 14: FOREIGN EXCHANGE MARKET Summary: I Firstly, it talks about the definition of the foreign exchange market The foreign exchange... another? Because there are many overslapping issues between two fields ENGLISH FOR FINANCE | nguyen thao dan | CQ52/21.24 For example: high inflation would cause high prices of raw materials,... they have to pay less money for goods, so encourages the consumptions + disadvantages: profits of companies will decrease, shouldn’t promote production 10 ENGLISH FOR FINANCE | nguyen thao dan
- Xem thêm -

Xem thêm: ENGLISH FOR FINANCE, ENGLISH FOR FINANCE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay