The basics of business management – vol II

340 36 0
  • Loading ...
1/340 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:00

... bookboon.com THE BASICS OF BUSINESS MANAGEMENT – VOL II CONTENTS CONTENTS The Basics of Business Management – Vol I: Leadership, Financial Management and Economics Part I: Leaders And Managers Vol I... bookboon.com Click on the ad to read more THE BASICS OF BUSINESS MANAGEMENT – VOL II CONTENTS Part III: Microeconomics Vol I Introduction Vol I Supply and Demand Vol I Theory of Production Vol I Market... TWINEYO KAMUGISHA THE BASICS OF BUSINESS MANAGEMENT – VOL II MARKETING, LOGISTICS, PROCUREMENT AND LAW Download free eBooks at bookboon.com The Basics of Business Management – Vol II: Marketing,
- Xem thêm -

Xem thêm: The basics of business management – vol II , The basics of business management – vol II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay