Probability for finance

115 20 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:59

.. .Probability for Finance Patrick Roger Strasbourg University, EM Strasbourg Business School May 2010 Download free eBooks at bookboon.com Probability for Finance © 2010 Patrick... Contents Probability for Finance Contents Introduction 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Probability spaces and random variables Measurable spaces and probability. .. Sub-tribes of A Probability measures Conditional probability and Bayes theorem Independant events and independant tribes Conditional probability measures Bayes theorem Random variables and probability
- Xem thêm -

Xem thêm: Probability for finance , Probability for finance

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay