Econometrics Economics

155 19 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:59

...Thomas Andren Econometrics Download free eBooks at bookboon.com Econometrics 1st edition © 2007 Thomas Andren & bookboon.com ISBN 978-87-7681-235-5 Download free eBooks at bookboon.com Econometrics. .. function 15 1.3 Characteristics of probability distributions 17 Basic probability distributions in econometrics 24 2.1 he normal distribution 24 2.2 he t-distribution 31 2.3 he Chi-square distribution... light every day Light is OSRAM Download free eBooks at bookboon.com Click on the ad to read more Econometrics Contents Statistical inference 49 4.1 Hypothesis testing 50 4.2 Conidence interval
- Xem thêm -

Xem thêm: Econometrics Economics, Econometrics Economics

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay