Microeconomic theory and contemporary issues

144 28 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:58

...MEHDI MONADJEMI, JOHN LODEWIJKS MICROECONOMIC THEORY AND CONTEMPORARY ISSUES Download free eBooks at bookboon.com Microeconomic Theory and Contemporary Issues 1st edition © 2016 Mehdi Monadjemi,... bookboon.com MICROECONOMIC THEORY AND CONTEMPORARY ISSUES CONTENTS CONTENTS About the Authors Preface Introduction 10 Consumer Behaviour and the Demand Curve 14 Theory of Production 31 Short Run and the... bookboon.com MICROECONOMIC THEORY AND CONTEMPORARY ISSUES ABOUT THE AUTHORS ABOUT THE AUTHORS Dr Mehdi Monadjemi Mehdi completed a B.S in Economics from Utah State University and a M.S and a Ph.D
- Xem thêm -

Xem thêm: Microeconomic theory and contemporary issues , Microeconomic theory and contemporary issues

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay