Hands on with SAP ERP and IDES

182 35 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:58

... DRAIJER HANDS-ON WITH SAP ERP AND IDES CARRYING OUT A COMPLETE ERP PROCESS FOURTH EDITION Download free eBooks at bookboon.com Hands-on with SAP ERP and IDES: Carrying out a complete ERP process... the ad to read more CONTENTS HANDS-ON WITH SAP ERP AND IDES The Company: SAP AG 27 2.1 The Company: SAP AG 27 2.2 Products of SAP AG 27 SAP ERP 30 3.1 Structure of SAP ERP 30 3.2 Analytics 31 3.3... and guided completion of the exercises Download free eBooks at bookboon.com 13 HANDS-ON WITH SAP ERP AND IDES PART ENTERPRISE RESOURCE PLANNING AND SAP PART ENTERPRISE RESOURCE PLANNING AND SAP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hands on with SAP ERP and IDES , Hands on with SAP ERP and IDES

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay