TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:58

TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2 ... Cớ cấu sử dụng lượng giới năm 20 02 năm 2 015 C Cơ cấu sản lượng điện bình quân đầu người giới năm 20 02 năm 2 015 D Cơ cấu sản lượng điện giới năm 20 02 năm 2 015 Câu 31: Hình thức tổ chức lãnh thổ... Câu 29 : Nước sau có sản lượng điện bình qn theo đầu người lớn ? A Na – uy B Trung Quốc C Ấn Độ D Cô – oét Câu 30: Cho biểu đồ Biểu đồ thể nội dung sau ? A Sản lượng điện giới năm 20 02 năm 2 015 ... , văn minh người Câu 21 : Ở nước ta,nhánh công nghiệp cần ưu tiên trước bước ? A Điện lực B Sản xuất hàng tiêu dùng C Chế biến dầu khí D Chế biến nơng – lâm – thủy sản Câu 22 : Loại than sau có
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2, TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LẦN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay