Thiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiều (Đồ án tốt nghiệp)

83 11 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:52

Thiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiều B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG THI T K CH T O B CH U KHI T CHI U ÁN T T NGHI P H I H C CHÍNH QUY NT NG CƠNG NGHI P H i Phòng 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG THI T K CH T O B CH U KHI T CHI U ÁN T T NGHI P H I H C CHÍNH QUY NT NG CƠNG NGHI P Sinh viên: ng d n: Th.S Nguy n H i Phòng - 2016 C NG HÒA XÃ H I CH CL PT T NAM DO H NH PHÚC o0o - B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V Sinh viên: L p i TÀI T T NGHI P Mã sinh viên: 1212102003 C1601 nT tài: Thi t k ch t o b ch ng CN u chi u t NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lý lu n, th c ti n, s li u tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t H tên : Nguy n H c hàm, h c v : Th c i H c Dân L p H i Phòng N ng d n : Toàn b tài ng d n th hai H tên : H c hàm, h c v : N ng d n : c giao Yêu c u ph cn n nhi m v n nhi m v Sinh viên Cán b ng d Th.S Nguy n H i Phòng, HI GS.TS Phong NG T Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B Tinh th NG D N c a sinh viên trình th c hi án t t nghi p ng c i n i dung yêu c nhi m v d ng, ch t lý lu n th c ti n, tính toán giá tr s ng b n v ) m c a cán b ng d n: m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (H tên ch ký) NH I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li lý lu n ch t ng thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) Ngày tháng i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) L U S bùng n c a ti n b khoa h c k thu t , tin h c nh n ng sâu s c c v lý thuy t th c ti n ng d ng r ng rãi hi u qu cao r t nhi c bi u n t ng dây chuy n công nghi p u u c khác n n m t chi u m c không m c ng d ng r t nhi u th c t công nghi p s n xu t, nhi u u n Trong gi i h ki án t t nghi p v n d ng linh nt u giao nhi m v m t chi N thi t k ch t o b ch ch p th y giáo Th.S Nguy n u ng d n tài bao g ng quan v u ch nh t n m t chi ng quan v b ch tk m u n ng l c b o v c T NG QUAN V N M T CHI U VÀ CÁC U CH NH T 1.1 N M T CHI U 1.1.1 Khái quát chung n m t chi u ch nh t m t ph m vi r ng nhi c bi t, thi t b ng h p c ti tb ts m t chi quay liên t c u n c a yn n c s d ng r t ph bi n công nghi p , giao thông v n t 1.1.2 C u t o c n m t chi u n m t chi u chia thành ph n chính: - Ph m: + C c t : b ph n sinh t ng, g m lõi s t c c t dây qu n kích t l ng lõi s Lõi s t c c t làm b ng thép k thu n dày(0,5-1mm) ép l i cán ch t Dây qu n kích t c qu n b m i cu ng b n n k thành m t kh i t m t c c t Các cu n dây kích t t c c t c n i ti p v i Trong máy cơng su t nh c c t m c u Còn máy cơng su t l n c c t + C c t ph làm vi c c t gi a c c t n c i thi n tình tr ng i chi u Lõi thép c c t ph th m t kh i ho thép tùy theo ch c ghép b ng làm vi c.C c t ph c g n vào v máy nh nh ng bulong +Gông t làm m ch t n i li n c c t ng th i làm v ng dùng t m thép dày u n hàn l i nl + Các b ph n khác -N b ov i b nh ng v ng dây cu i kh i ch m ph n nh v a , n n ng làm giá bi - u ch n t ph ch i than g m ch u t h p ch i than nh m t lò xo tì ch t lên c góp H p ch cc nh giá ch i than n v i giá - Ph n quay (Roto) g m : + Lõi s t ph n k thu d nt n dày 0.5 mm ph gi m hao t d ng dùng nh ng t m thép n hai m t r i ép ch t l n xoáy gây lên Trên thép d p hình sau ép l Trong nh t dây qu n vào nh , lõi s t ph n ti p vào tr n c l n , gi a tr c lõi s gia roto Dùng giá roto th ti t ki m thép k thu nh tr trung tr d p nh ng l ép l i thành lõi s t th t l thơng gió d c tr t n nh , gi c ép ch t tr c t n gi m i ta c nh ng l n lõi s t chia thành n 10 m t khe h g i khe thông r max = (US 2) V 11 S 10 = -0,5 = 200 (Us 2) V A = 0,5 F f = 10 500 Hz - cá zit 4.4.2.1 Hình 4.5 4.4.2.2 69 = 20 k - 500 k - D2, Dz2 - B - R3: 4.4.2.3 c TCA 780 -Khi Uc c ngay, mà dòng Ic ic Uc Rc t (1 eT ) -Khi Uc Khi t = t1 Uc Ic = Khi D2: UCE = UC CE UE = 0,8 (V) D2 = US + 0,8 (V) 4.4.2.4 70 4.5 +18 V Ud k 16 13 11 15 DZ R 14 R D TCA780 10 12 T r Uv Udf1 g R R Dz +18 V D R C1 C1 R u n Hình4.6 Thyristor UA t U5 t U10 Udk t U15 t U14 t U'15 t U14 t Udk t 71 Ur t +Uc 16 V) +Us = Uc Uv : Uc = Us v dk 10 k - 500 k ) = 200 k ) 10 0, U10 = Uc = U11 72 = 0,5 F) = 20 1800 c 12 100 12 12> 300 pF +US V) , t4 dk dk d , t4 : US = 18 V, Ig = 300 mA UCE = 40 V, UBE = V, Ic max = 300 mA, C = 20 73 = 13 25 c: 1: R1 3.10 U BE I c I B 150 ,5 10 70 ,58 ( ) I = 0,5 A, Ung max = 20 V, UV D3 = 0,6 V Diot Dz2 Imax = 264 mA, U0N = 16 V, Pmax = W 2: x = 16 V U U = 3,7 V; Imax = 70 mA; Imin = 30 mA x = 16 V n-pCB0 =40 V EB0 =4 74 V cmax=500 C=1,7 +N W =1750C =50 C3=I1= 50 mA B3=IC3/ =50/50=1 mA Udk=1,4 V,Idk=0,15 A ; ; Máy = 200 R5 U2 I5 91,954 200 0,46 10 ( ) 460 ( k ) 75 mA S = U1 I = 220 83,68.10-6 = 55,22.10-3 (W) - U1 = m UX = (7 + 0,6) = 15,2 (V) X = Uq p = (7 + 0,6) (V) * f = 50 S bình kh = 10-5 76 = 1,02 10-6 (m) = 1,02 (cm3) ) =1,5 (cm) 77 78 - h ) * Khi =0 hiên làm : = Udmax - Udo = - U2f * Khi 0: Ud = Udmaxcos - Khi < < 300 1t2 a kích xung cho T1 T1 2, T3 kích xung cho T2 nên T2 79 b a< giá Ub nên T1 3, T3 T2 1200 Khi T2 Khi T3 80 là: - Khi 300< < 900 - Khi = 900 dtb = < 900 d < < 1800 d d =f( Ud Ud0 CL - Ud0 NL /2 Hình 4.9 d 81 = f ( ) - - Thyristor - B - C - V - C 24 82 TÀI LI U THAM KH O n Th Công, Tr Th nh (2007) , nt công su t, Nhà xu t b n khoa h c k thu t Nguy n Bính (2000) , n t cơng su t , Nhà xu t b n khoa h c k thu t Tr nh (2006) , Tính tốn thi t k thi t b Nhà xu t b n giáo d c Vi t Nam 83 n t công su t, ... gian d n c a Thyristor nh bình c n th i n trung u b ng 1/3 Id kho ng th i gian Thyristor d n n c a Thyristor b n áp Thyristor ph i ch u b n t i Dòng n Thyristor khố = n dây gi a pha có Thyristor. .. n m nh b (2.3) 26 Nguyên t u n Thyristor : Khi anod c c kích m Th mc c coi góc thơng t nhiên c a Thyristor Các Thyristor ch c m v i góc m nh nh t T i m i th có Thyristor d t i liên t c, m i... d ng sóng ud n kháng t 25 n tr nên b ng ph d ti n t n id s i, id = Id Tr trung bình c n áp t i: (2.1) : : Góc m Thyristor Trùng d n: Gi s T1 y qua, iT1 = Id Khi u n m T2 C Thyristor T1 T2 u
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiều (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiều (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay