Thiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủy (Đồ án tốt nghiệp)

77 11 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:50

Thiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủyThiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủy - 2016 CHÍNH QUY Sinh viên: - 2016 o0o - Sinh viên : : MSV : 1212102002 - : Phong : : Sinh viên TÀU 11 12 23 24 26 31 2.3 PLC Simatic S7- 37 S7- 58 59 59 61 62 63 64 70 O 71 riêng V ThS sang trái PV(word):VW,T C- , C , IW, MW, QW, SMW, -bít Cword giá STL Cxx : C0 C47 C- CTU Cxx n C80 C127 n (word):VW , T , C , IW , QW , - MW, SMW,AC, *VD, *AC Cxx: C48 C79 theo n (word) : VW, T, CTUD - Cxx C, IW ,QW, -bít MW, SMW,AC, n AIW, - C- *VD, *AC 3.1 Hình 3.1: Stt I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7 I1.0 10 I1.1 11 Q0.0 12 Q0.1 13 Q0.2 14 Q0.3 15 Q0.4 16 Q0.5 17 Q0.6 18 Q0.7 19 Q1.0 Hình 3.2: Hình 3.3: Hình 3.4: - -200 - PLC - oàn 31 tháng 1,2, KalassVan Dokkum, Ship knowledge Shipdesign,contruction and WWW.DOKMAR.COM operation, ChíMinh (2005), , ... lái, tàu K4 - góc quay bánhlái f y- zy = K1 - K4 - K5 - trùng y= 0 qua tín sánh phân, tích phân sau trung gian Khi bánh lái quay vào khâu lái tàu 1 K5 1 1.7.3.2 K1 K4 ML : Máy lái BL : Bánh lái... ML : Máy lái BL : Bánh lái CT : Con tàu y = K1 - K4 này, bánh lái, tay góc b góc b 1 lái to 1.7.3.3 - - n 1.7.4 lái 1.7.4.1 chung - sau: - sau: tàu + Khi tàu hành trì - khác - 4 - 2 K2 - 3... cao mà ma tàu 1.4.4 - - - úp 1.4.5 1.4.6 chìm 1.5 khu gian bên trong, thân tàu mà hai thành mà 1.6.1 lái lái 1.6.2 neo 1.6.3 sinh 1.6.4 hàng container 1.6.5 1.7.1 N lái sau: - tàu tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủy (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủy (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay