Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200 (Đồ án tốt nghiệp)

74 11 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:48

Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG ISO 9001:2008 THI T K HÌNH PHA TR N DUNG D CH S D NG PLC S7-200 ÁN T T NGHI NGÀNH I H C H CHÍNH QUY N CƠNG NGHI P H I PHỊNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG ISO 9001:2008 THI T K HÌNH PHA TR N DUNG D CH S D NG PLC S7-200 ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY N CƠNG NGHI P Sinh viên: Trình ng d H I PHỊNG - 2016 Nam C ng hồ xã h i ch cl p t Nam T Do H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG THI T K HÌNH PHA TR N DUNG D CH S D NG PLC S7-200 Sinh viên : L p: MSV : 1513102003 - nT ng Công Nghi p tài: Thi t k hình pha tr n dung d ch s d ng PLC s7-200 NHI M V N TÀI i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) tài t t nghi p ( v Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p : CÁC CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên : H c hàm, h c v : Nam Th c s i h c dân l p H i Phòng N ng d n : Tồn b tài ng d n th hai: H tên : H c hàm, h c v : : N ng d n : tài t t nghi Yêu c u ph i hoàn n nhi m v mv Sinh viên Cán b ng d Nam H HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B NG D N TÀI T T NGHI P 1.Tinh th c tài t t nghi p ng c i n i dung yêu c t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, nhi m v ch ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH A I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li lý lu n ch ng thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) M CL C L IM U i thi u chung v h th ng pha tr n 1.1 ng d ng 1.2.Các h th ng pha tr n m bi n m c 10 t l ng 10 2.2.M t s c m bi n m c dùng công nghi p 19 2.3.T ng quan v PLC 28 2.4.C u trúc ph n c ng PLC h s7 37 2.5.Ngôn ng l p trình s7 44 t k h th ng 56 tv 56 3.2.Mô t nguyên lý ho ng 57 3.3.Th c hi n 62 K t lu n 65 Tài li u tham kh o 66 L IM U V i s phát tri n c a khoa h c k thu t ,s t s , thi t b u n t ng ngày công ngh c thay th b ng công ngh hi h th u n l t b ng c a linh ki n nd n i Các thi t b công ngh tiên ti n v i u n , h th ng t u n t xa u n, vi s c ng d ng r ng dãi công nghi p, dây truy n s n xu t Trong công nghi p nhu c u v ng thành ph n c a h n h p, dung d ch r t nhi u Trong th c t có r t nhi u thi t b ng thành ph n c a ch u có m t h th ng ng v i giá c h p lý r t c n thi u ki n s n xu t hi n t i V i nhu c c giao th c hi n tr n dung d ch s d ng PLC s7- Thi t k h th ng pha th d n N án g m: i thi u chung v h th ng pha tr n i c m bi n m c t k h th ng ng Gi i thi u chung v h th ng pha tr n dung d ch 1.1 ng d ng Các h th ng pha tr n dung d ch thi t b tr n h n h p nhi u lo i nguyên li u, v t li u, dung d ch, hóa ch t thành m t h p ch ng nh t u c a s n ph m sau tr n m t nh ng ch b ng hi u qu c a h th ng pha tr n Trong dây truy n s n su t lo i b t h n h p, tr n lo i hóa ch t hay c ph c bi t dây truy n c a xí nghi p ch bi n th c u ng t ng h p công nghi ng x d ng nhi u h th ng pha tr n, máy tr n dung d ch h n h h p nhi u thành ph n có t l nh Các thành ph n n c s n ph m h n c tr n l n v i phân b ng xác t u n làm vi c có hi u qu s n ph m sau tr n ch a thành ph c u Quá trình pha tr n ch k t thúc có hi u qu m u ki m t t l thành ph n theo công th i v i nhi u lo i s n ph m ph thu a lo i nguyên li u tr th cm u i u u có ct l n c a h t pha tr m Các lo i counter Các l nh toán h c S nguyên: S th c: Các lo i times: 2.5.3.3 trình Ta ph i thi t l p s n sàng s k t n Hình 2.9: trình trình CPU 214 2.5.3.4.Giám sát ho ng c trình quan sát tr ng thái ho ng hi n th i c a PLC ta dùng ch ki m tra quan sát Trong ch ki m tra ph n t màu khác Có th c hi n th nh d ng màu menu Opton -> Customize kích ho t ch m tra quan sát ta Click vào bi ng m t kính công c ho c vào menu Debug -> Monitor Khi Tr m: c th c hi n có màu xanh li n nét Tr ng thái không th c hi n có d Chú ý: th c hi ch c ki m tra, s ng t nét trình khơng th : THI T K H TH NG PHA TR N DUNG D CH 3.1 TV Qua trình khu y tr n h l ng dùng cơng nghi p: cơng nghi p hóa ch t, cơng nghi p th c ph m, công nghi p luy n kim, công nghi p v t li u xây d Quá trình khu y tr c th c hi n bình ng có ch t l ng ch y n chuy nh thi t b khu y tr n ho ng u khu y tr n ho Quá trình khu y tr T o h ng nh ng c c nh m m ng ch t t h th tích l ng - l ng, l ng - khí, l ng - r n có tính ch t thành ph n khác ng i nhi t ng i ch t bao g m trình chuy i kh i trình hóa h c có h th ng ho d 200 ng thông minh hi u qu , t , qu th c không án , em thi t k h th ng pha tr n dung d ch s d ng PLC s7- 3.2 T NGUYÊN LÝ HO NG C A H TH NG H th ng pha tr n dung d ch g ng theo nguyên lý ng th ch ng h n h p dung d n m c L1, m S Khi c m bi n ng ng ho tr n ho ng d yt c phát hi n b i c m bi n ng th ng 10s ti p theo Ti d ch b ch n m c y b h n h p dung tr n có c m bi m bi ng s d y ngay, Phân tích h th ng: m b o bình ch a ln có dung d ch ta s d ng phao: m c dung d ch xu ng th p s h n ch th i gian ho ct y vào bình ch a Ta s d ng c t 10s 15s Sau th i gian t b c m bi ho h th ng n ng b ng c ng S d y tr n dung d n h p t i m c c a c m bi h n ch th i gian c di n ng d ng toàn b h Th u vào: Start I0.0 Stop I0.1 C m bi n S I0.2 C m Bi I0.3 Q0.0 Q0.1 Q0.2 y Q0.3 Q0.4 B1,B2,B3,B4,K role l tc y 3.3.Th c hi n M ch ki m tra m c: Qua vi c tìm hi u nguyên lý ho thu t, ng d ng th c t c a b u n ki m tra m c 61F c a OMRON c m bi n ti m c n lo n dung c a AUTONIC nguyên lý ho khó ph c t p mà giá thành l i cao, d n hành nghiên c u thi t k ch t o m ch c m bi n m c, qua th c nghi n cho th c ch t o c m bi n phát hi n m c bình, theo dõi trình ch y th , b c m bi n phát hi n m c ho ng nh, hồn tồn có th thay th nh ng c m bi n m c s d ng công nghi p mà giá thành l i th t nhi u nguyên lý ho ng c a c m bi n m c Ngu n m t chi u cho h th ng: n nhiên li u c m bi n m c s d ng hình c n cung c n 24VDC 12VDC V y c n m t b ngu n áp 24VDC 12VDC cung c m bi n m c nguyên lý kh i ngu n m t chi u N u n i thi t b Ch y th K T LU N Sau th án v i s ng d n t n tình c a th y giáo Th c s c giao: t k h th ng pha tài thi t k h th ng pha tr n tr n dung d ch s d ng PLC sdung d ch giúp em hi u bi nh c h c su t th i gian qua i v i em, b nh án th c s phù h p v i nh ng ki n th c ki n th m th c t h n ch , c ng v i vi c thi u th n thu th p tài li u tham kh o th i gian nghiên c u, tìm hi ch c r ng b nh tài h n ch tc g án nhi u thi u sót Em mong th c s ch b o t n tình c a th c có th hi pc ng n i th c t Em xin chân thành c em hoàn thành b y giáo Th c s ng d n ng ki n th n giúp em th c hi n t t nhi m v t t nghi p n n t ng cho công vi c sau c a em Em xin chân thành c TÀI LI U THAM KH O Giáo trình PLC (2008), NXB Khoa h (2007), n t công su t , NXB Khoa h Nguy n Th Lan Anh, Nguy n- Lý thuy t Th t Hà N i i (1996), Trang b n t máy công nghi p dùng chung , Nhà xu t b n giáo d c Nguy n Th t nh (2004), Thi t k - n t công su t: ng d ng, NXB Khoa h c K thu t Hà N i m ng Hàn, Nguy (2008), Các b c m bi n k thu NXB Khoa h c K thu t u n, ... THI T K MƠ HÌNH PHA TR N DUNG D CH S D NG PLC S7-200 Sinh viên : L p: MSV : 1513102003 - nT ng Công Nghi p tài: Thi t k mơ hình pha tr n dung d ch s d ng PLC s7-200 NHI M V N TÀI i dung yêu c... ng PLC s7- Thi t k h th ng pha th d n N án g m: i thi u chung v h th ng pha tr n i c m bi n m c t k h th ng ng Gi i thi u chung v h th ng pha tr n dung d ch 1.1 ng d ng Các h th ng pha tr n dung. .. n hình tr i ta dùng ch c nh b 0H/ln( : h ng s n dung D/d) y gi :là h ng s n môi c a chân khơng ng kính ngồi c iv it n c c n hình tr n c c ng s n dung c a t là: C=C0+C1+C2 n môi khác nhau, n dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200 (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7200 (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay