Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí (Đồ án tốt nghiệp)

51 22 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:45

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí ... : Th : : : : : : : tháng tháng Sinh viên ... Cho CH :C nh ph t i tính tốn 1.1 Khái quát chung i tính tốn : 21 n 21 : 3.1 34 3.2 Các bi n pháp nâng cao h t .36 n kháng... =0,95*(51.32+57.48+133+59.6+45.78+12)=341.2(kW) Qttpx = Pttpx Sttpx= = = = 567.8(kVA) =0.7 18 THI CHO PHÂN Í 2.1 1000m2 chia làm 341.2 12 liên thông n aptomat 21 p Ixg = = = 957.2 (A) p C1001N U (V)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay