Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kV (Đồ án tốt nghiệp)

64 9 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:44

Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kV T ISO 9001:2008 Y - 2016 T ISO 9001:2008 CH M BI N ÁP 220/110KV Sinh viên: Th.S - 2016 o0o - Sinh viên: Mã sv: 1513102006 DCL901 : : : : : : : : : tháng tháng Sinh viên (Ký ghi rõ : 1.1 1.2 : 2.1 2.2 2.3 13 2.4 14 2.5 15 15 24 2.6 31 33 33 35 41 44 49 55 TÀI L 56 cô gi 1 - thành nhi ( ) ( ) ( ) ( ) TN < 0,5 42 = 148m + l2) L = (368 + 148) = 1032 (m) s t = kmùa mùa =1,6 = 85 1,6 = 136 ( m) d d = b/2 = 4/2 =2 (cm) = 0,02 (m) p 1: 1/l2) l1 / l2 K 5,53 5,81 6,42 8,17 10,40 Ta có 43 Hình 3- MV Rht = 110 / 220 kV 3.5 3.1 44 Lo Go *Tính Lo: ( ) l (m) (m) *Tính Go -12) kmùa at=1,6 kmùa set =1,25 ( ) (1/ m) *Tính p có biên 45 -5: Hình 3- s Nên t = t o là: (0, 46 -4 -5 (k Z+) cho: 12 (k Z+) 3 k 1,000 0,250 0,111 0,062 10 11 12 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 8 Tk( s 169,50 42,37 18,83 10,59 6,78 4,70 3,45 2,64 2,09 1,69 1,40 1,17 ) 4 0,029 0,118 0,265 0,472 0,971 0,889 0,767 0,624 0,971 0,222 0,085 0,039 0,73 1,06 1,44 1,88 2,38 2,95 3,56 4,24 9 0,47 0,34 0,23 0,15 0,09 0,05 0,02 0,01 6 2 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 1 0 g ta có ( ) U =I ZXK(0, ) < U50% MBA ZXK(0, U50% MBA : 50%MBA = U =I ZXK(0, 50% MBA=460 kV 50% MBA=900 kV 460kV ) = 150 4,95=743 kV > U50% MBA = 460 kV 48 i 0,8m (l ) ( m) ( ) tt = - K mc tt = 85 104 1,15 = 97,75 ( m) t, (m) 49 = 1,15 Rc = ( ) Hình 3- 6: S t vòng Rc : (2-11) Rc Rt t c c c xét 50 Rt Rt nt = 2-4 2-6) = = ta có: n1 t = 0,19 c = 0,33 n2 t = 0,23 c = 0,54 n3 t = 0,33 c = 0,57 nt 344 Thay : Rnt = RHT = Tính L ( ) = ( ) ( ) ( ) 51 Tính G: ( ) ( 15 (k Z+) 3: 52 ) ( ) U =I ZXK(0, ) = 150 3,45= 517,66 kV > U50% MBA = 460 (kV) s Rt = K=1 = Kmt =85 1,25 = 106,25 ( ) l = 12 m, h = 0,8 m, d = b / = 0,04 / = 0,02 (m) t = ( ) d = 0,04 (m) 53 t = 0,8 + 3/2 = 2,3 (m) Hình 3- ( ) RbxS = ht = 0,92 , hC = 0,85 n = 3; RbxS = ( ) 54 em Trong trình nghiên em sau: Em xin c 55 , NXB KHKT , , (2007), (2005), (2005), (2005), Nhà 56 ... m) D= ( m) 2-3 18 ( m) - Phía 220kV có hmax a - Phía 110kV có hmax =9,1 a = 11m = 10 m h = + hx - Phía 220 kV: a = 11m x = 16m : h = + hx = 11+ 16 = 27 ( m) - Phía 110kV: a = 10m x = 11m h = +... thu sét Hình 2- 2.4 - T 14 13) góp vòng, (AT1, AT2) góp vòng, AT2) - 11 m m 2.5 - Phía 220kV dùng 12 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 21, - 15 17, Hình 2-7 16 D hay ha thu lôi h h t thu sét. ..T ISO 9001:2008 CH M BI N ÁP 220/ 110KV Sinh viên: Th.S - 2016 o0o - Sinh viên: Mã sv: 1513102006 DCL901
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kV (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kV (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay