XÁC SUẤT đề trắc nghiệm

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:41

đề xác suất lớp 11 bao gồm cả lý thuyết và bài tập, các dạng bài tập thường gặp trong thi và kiểm tra đã được phân dạng rõ ràng bao gồm cả công thức để tiện theo dõi và làm bài . Rất tiện lợi cho học sinh cũng như giáo viên trong quá trình học tập và giảng dạy XÁC SUẤT A1 - LÝ THUYẾT Biến cố: Không gian mẫu  : tập kết xảy phép thử Biến cố A : tập kết phép thử xảy A �  Biến cố không: ∅ -Biến cố chắn :  - Biến cố đối A: A   \ A - Hợp hai biến cố: A∪B - Giao hai biến cố: A∩B( A.B) - Hai biến cố xung khắc: A∩B= ∅ - Hai biến cố độc lập : việc xảy biến cố không ảnh hưởng đến việc xảy biến cố Xác suất: n( A) - Xác suất biến cố P(A) = n( ) ≤ P(A) ≤ 1; P(  ) = 1, P(∅ ) = Qui tắc cộng: Nếu A∩B= ∅ P(A∪B) = P(A) + P(B) Mở rộng : A,B P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A.B) - P( A ) =1 – P(A) Qui tắc nhân: Nếu A, B độc lập P(A.B) = P(A).P(B) B- BÀI TẬP DẠNG 1: Xác định phép thử, không gian mẫu biến cố Phương pháp: Để xác định không gian mẫu biễn cố ta thường sử dụng cách sau: Cách 1: Liệt kê phần tử không gian mẫu biễn cố đếm Cách 2: Sử dụng quy tắc đếm để xác định số phần tử không gian mẫu biến cố Câu 1: TRong thí nghiệm sau thí nghiệm khơng phải phép thử ngẫu nhiên: A, Gieo đồng tiền xem mặt sấp hay ngửa B, Gieo đồng tiền xem có mặt sấp mặt ngửa C, Chọn học sinh lớp xem nam hay nữ D, Bỏ hai viên bi xanh ba viên bi đỏ vào hộp, sau lấy viên để đếm xem có tất viên bi hộp Câu 2: Gieo đồng tiền phép thử ngẫu nhiên có khơng gian mẫu là: A,  NN , NS , SS , SN   NNN , NNS , SNS , SNN , SNS NNN , SSS , NNS , SSN , SNS , NSN , NSS , SNN  C,  NNN , NNS , SNS , SNN , SNS , NSS D,  B, Câu 3: Gieo đồn tiền xúc sắc Số phần tử không gian mẫu : A,24 B,12 C,6 D,8 Câu 4: Gieo xúc sắc gọi kết xảy tích số hai đầu nút mặt bên Số phần tử không gian mẫu là: A,9 B,18 C,29 D,39 Câu 5: Gieo xúc sắc hai lần, biến cố A biến cố để sau hai lần gieo có mặt chấm:   1, 6 ,  2,  ,  3,  ,  4,  ,  5,     1,  ,  2,  ,  3,  ,  4,  ,  6,   B, A=   1,  ,  2,  ,  3,  ,  4,  ,  5,  ,  6,  ,  6,1 ,  6,  ,  6,3  ,  6,  ,  6,5  C, A=   1,  ,  2,  ,  6,1 ,  6,  ,  6,3 ,  3,  ,  4,  ,  5,   D, A= A, A= Câu 6: Trong hộp đựng viên bi đỏ, viên bị xanh, 10 viên bi trắng Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính số phần tử của: Khơng gian mẫu: A,10626 2, Các biến cố: B, 14241 C, 14284 D,31311 A,n(A) = 4245 B, n(A) = 4295 B : “ viên bi lấy có bi đỏ” C, n(A) = 4095 D, n(A) = 3095 A,n(B) = 7366 B, n(B) = 7563 C: “ bi lấy có đủ màu” C, n(B) = 7566 D, n(B) = 7568 A: “ viên bi lấy có hai viên bi trắng” A,n(C) = 4859 B, n(C) = 58552 C, n(C) = 5859 D, n(C) = 8859 Câu 7: Mọt xạ thủ bắn liên tục phát đạn vào bia.Gọi Ak biến cố “ xạ thủ bắn trúng lần thứ k” với k =1,2,3,4 Hãy biểu diễn biến cố sau qua A1,A2,A3,A4: A “ Lần thứ bắn trúng bia” A, A1 �A2 �A3 �A4 C, A1 �A2 �A3 �A4 B: “ Bắn trúng bia lần” B, A1 �A2 �A3 �A4 D, A1 �A2 �A3 �A4 A, A1 �A2 �A3 �A4 B, A1 �A2 �A3 �A4 C, A1 �A2 �A3 �A4 D, A1 �A2 �A3 �A4 DẠNG 2: Tìm xác suất biến cố Phương pháp: Cách 1: Tính xác suất theo thống kê ta sử dụng công thức P(A)= n( A) Cách 2: Tính xác suất biến cố theo định nghĩa cổ điển: P(A) = n( ) Câu 1: Cho A biến cố liên quan phép thử T Mệnh đề sau mệnh đề đúng?: A,P(A) số lớn B,P(A) = 1- P( A ) D,P(A) số nhỏ C,P(A) = � A   Câu 2: Gieo đồng tiền hai lần Xác suất để sau hai lần gieo mặt sấp xuất lần A,1/4 B,1/2 C,3/4 D,1/3 Câu 3: Gieo đồng tiền lần cân đối đồng chất Xác suất để lần xuất mặt sấp A,31/32 B,21/32 C,11/32 D,1/32 Câu 4: Gieo đồng tiền lần cân đối đồng chất Xác suất để bốn lần gieo xuất mặt sấp là: A,4/16 B,2/16 C,1/16 D,6/16 Câu 5: Gieo đồng tiền liên tiếp hai lần Số phần tử không gian mẫu n ( ) là: A,1 B,2 C,4 D,8 Câu 6: Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biến cố A: “ lần xuất mặt sấp” A,P(A)=1/2 B,P(A)=3/8 C,P(A)= 7/8 D,P(A)= ¼ Câu 7: Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biế cố A: “ Kết lần gieo nhau”: A,P(A)=1/2 B,P(A)=3/8 C,P(A)= 7/8 D,P(A)= ¼ Câu 8: Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biế cố A: “có hai lần xuất mặt sấp”: A,P(A)=1/2 B,P(A)=3/8 C,P(A)= 7/8 D,P(A)= ¼ Câu 9: Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biế cố A: “ít lần mặt sấp”: A,P(A)=1/2 B,P(A)=3/8 C,P(A)= 7/8 D,P(A)= ¼ Câu 10: Gieo đồng tiền cân đối đồng chất lần Xác suất để bốn lần xuất mặt sấp : A,4/16 B,2/16 C,1/16 D,6/16 Câu 11: Gieo đồng thời đồng xu Tính xác suất để hai đồng xu lật ngửa: A,10/9 B,11/12 C,11/16 Câu 12: Gieo xúc sắc Xác suất để hai chấm chẵn xuất là: A,0,2 B,0,3 C,0,4 D,11/15 D,0,5 Câu 13: Gieo xúc sắc Xác suất để mặt chấm là: A,1/6 B,5/6 C,1/2 D,1/3 Câu 14: Gieo ngẫu nhiên hai xúc xắc cân đối đồng chất Xác suất để hai lần gieo kết là: A,5/36 B,1/6 C,1/2 D,1 Câu 15: Gieo ba xúc xắc cân đối đồng chất Xác suất để sô chấm xuất xúc xắc là: A,5/36 B,1/9 C,1/18 D,1/36 Câu 16: Gieo xúc xắc cân đối đồng chất Xác suất để tổng số chấm xuất hai mặt xúc xắc khơng vượt là: A,2/5 B,7/18 C,8/9 D,5/18 Câu 17: Gieo hai xúc xắc cân đối đồng chất Xác suất để tổng số chấm hai mặt chia hết cho là: A,13/36 B,11/36 C,1/6 D,1/3 Câu 18: Gieo xúc xắc cân đối đồng chất Xác suất để số chấm xuất ba xúc xắc là: A,5/36 B,1/9 C,1/36 Câu 19: Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng hai mặt là: D,1/3 A,2/3 B,1/5 C,1/6 Câu 20: Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng hai mặt chia hết cho D,1/4 A,2/5 B,1/3 C,1/6 D,1/5 Câu 21: Gieo súc sắc lần Xác suất để mặt số hai xuất lần là: A,1/215 B,1/216 C,1/218 D,1/5 Câu 22: Rút từ 52 Xác suất để bồi (J) màu đỏ hay là: A,3/28 B,3/26 C,4/28 Câu 23: Rút từ gồm 52 Xác suất để bích là: D,6/30 A,1/7 B,1/6 C,1/5 D,1/4 Câu 24: Cho hai biến cố A B có P(A) = 1/3, P(B) = 1/4 , P(A∪B)= 1/2 Ta kết luận hai biến cố A B là: A, Độc lập B, Không xung khắc C, Không rõ D, Xung khắc Câu 25: Một hộp đựng bi xanh bi đỏ rút viên bi Xác suất để rút bi xanh bi đỏ là: A,7/15 B,4/15 C,5/15 D,6/15 Câu 26: Một bình đựng 5quả cầu xanh 4quả cầu đỏ 3quả cầu vàng Chọn ngẫu nhiên 3quả cầu Xác suất để 3quả cầu khác màu là: A,6/11 B,5/11 C,3/11 D,1/11 Câu 27: Một hộp chứa 4viên bi trắng, 5viên bi đỏ viên bi xanh Lấy ngẫu nhiên từ hộp 4viên bi Xác suất để 4viên bi chọn có đủ ba màu số bi đỏ nhiều là: C41C52C61 P C152 A, P C42C52C61 P C152 B, C 1C 2C P  54 C15 D, C41C52C51 C152 C, Câu 28: Một bình đựng viên bi xanh viên bi đỏ (các viên bi khác màu sắc) Lấy ngẫu nhiên viên bi, lấy ngẫu nhiên viên bi Khi tính xác suất biến cố “Lấy lần thứ hai viên bi xanh”, ta kết quả: A,5/8 B,6/8 C,5/9 D,9/10 Câu 29: Một hộp có viên bi đỏ viên bi xanh Chọn ngẫu nhiên viên bi Xác suất để chọn viên bi khác màu là: A,14/45 B,45/91 C,56/91 D,25/22 Câu 30:Cho 100 thẻ đánh số từ đến 100, chọn ngẫu nhiên 3tấm thẻ Xác suất để chọn 3tấm thẻ có tổng số ghi thẻ số chia hết cho 2là A,1/2 B,5/7 C,5/6 D,25/22 Câu 31: Một tổ học sinh gồm có6nam và4nữ Chọn ngẫu nhiên3em Tính xác suất3em chọn có nữ: A,1/2 B,5/7 C,5/6 D,25/22 Câu 32: Một tổ có nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn nữ A,1/15 B, 2/15 C,5/15 D,25/22 Câu 33: Có nam, nữ xếp thành hàng dọc Tính xác suất để nam, nữ đứng xen kẽ A,1/125 B, 1/126 C, 1/127 D, 1/128 Câu 34: Một lớp có 20 học sinh nam 18 học sinh nữ Chọn ngẫu nhiên học sinh Tính xác suất chọn học sinh nữ A,9/19 B, 10/12 C, 1/17 D, 4/18 Câu 35: Ba người bắn vào bia Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn trúng đích 0,8 ; 0,6; 0,5 Xác suất để có người bắn trúng đích A,0,94 B,0,95 C,0,96 D,0,97 Câu 36: Một lơ hàng có 100 sản phẩm, biết có sản phẩm hỏng Người kiểm định lấy ngẫu nhiên từ sản phẩm Tính xác suất biến cố : “ Người lấy sản phẩm hỏng” A,2/25 B,1/50 C,1/12666 D,229/6402 Câu 37: Hai xạ thủ bắn người viên đạn vào bia, biết xác suất bắn trúng vòng 10 xạ thủ thứ 0, 75 xạ thủ thứ hai 0, 85 Tính xác suất để có viên trúng vòng 10 ? A, 0,9625 B, 0,325 C, 0,6375 D, 0,0375 Câu 38: Bài kiểm tra mơn tốn có 20 câu trắc nghiệm khách quan; câu có lựa chọn có phương án Một học sinh không học nên làm cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án trả lời Tính xác suất để học sinh trả lời sai 20 câu (0,75) (0,75) (0,25) (0,25) A, B,1C,1D, Câu 39: Chọn ngẫu nhiên hai số tự nhiên có chữ số khác Tính xác suất chọn số chẵn ( lấy kết hàng phần nghìn ) A 0,652 B 0,256 C 0,756 D 0,922 Câu 40: Một ban đại diện gồm người thành lập từ 10 người có tên sau đây: Liên, Mai, Mộc, Thu, Miên, An, Hà, Thanh, Mơ, Kim Xác suất để người ban đại diện có tên bắt đầu chữ M A,1/6 B,24/42 C,10/21 D,20/40 ... �A3 �A4 D, A1 �A2 �A3 �A4 DẠNG 2: Tìm xác suất biến cố Phương pháp: Cách 1: Tính xác suất theo thống kê ta sử dụng công thức P(A)= n( A) Cách 2: Tính xác suất biến cố theo định nghĩa cổ điển:... chất lần Xác suất để bốn lần xuất mặt sấp : A,4/16 B,2/16 C,1/16 D,6/16 Câu 11: Gieo đồng thời đồng xu Tính xác suất để hai đồng xu lật ngửa: A,10/9 B,11/12 C,11/16 Câu 12: Gieo xúc sắc Xác suất. .. súc sắc Xác suất để tổng hai mặt là: D,1/3 A,2/3 B,1/5 C,1/6 Câu 20: Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng hai mặt chia hết cho D,1/4 A,2/5 B,1/3 C,1/6 D,1/5 Câu 21: Gieo súc sắc lần Xác suất để
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC SUẤT đề trắc nghiệm, XÁC SUẤT đề trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay