Thiết kế hệ thống tưới cây tự động (Đồ án tốt nghiệp)

66 86 1
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:39

Thiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự độngThiết kế hệ thống tưới cây tự động ... cho m t l nh t ng i l n nh t c c vào chi u dài c a m c s cây/ hàng b ng công th c: S cây/ hàng= chi u dài hàng chia c ly tr ng (cây cách cây) +1 C A ARDUINO 2.1.GI I THI U CHUNG V ARDUINO i ( hình... c c a cho m i l i/tháng, s tháng c i i, s l n c nhu c u ngu i i: N u b n ch n u di i cho di n tích nh tr l i ch il chi i l n, công su s tl nd c c nh c chi u dài m i hàng cây, t ng kính ng d c... u t toán thi t k r t c n thi t 1.3.1.T ng quan v thi t k m t h th thi t k h th i c cho tr ng, c n v sau: Hình d i Di i S c n cung c Nhu c i c c a lo i tr th i gian (lít/ngày) i nh hình dáng, di
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống tưới cây tự động (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay