Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nay (Đồ án tốt nghiệp)

61 8 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:34

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nay ISO 9001:2008 - 2016 ISO 9001:2008 Sinh viên: - 2016 o0o - Sinh viên: Mã sv: 1513102013 CL901 : : : : : : : : : tháng tháng Sinh viên M CL C : : .13 .14 22 22 .42 45 46 51 51 52 53 nên n 1 - Tr v , 3.2.10 - - 39 - - - - - - ( ) pha minh - 40 ) sang tam giác ( 41 3.3 K 42 X C : 43 cos 44 3.4 CÁC - - - 45 - Máy tính: -time) Bàn là: dùng c Lò vi sóng: Ti vi: 3.5 QUAN,CƠNG 3.5 46 - - có 47 khí mát bên ngồi - 27o - - ng phòng ban c - 2% 3.5 48 ý - - - - 27o - 27oC ) HLQT nhân - có áp - 49 - - (chánh VP) - * phòng ban - - - thông qua 50 3.6 - - 3.7 - - - 51 n Trong trình t C 52 , NXB Giáo D ), , NXB KHKT (2006), , NXBKHKT (2005), ,NXBKHKT , NXB KHKT http://www.hethongdien.org.vn http://www.thietbidien.org.vn http://www.tudonghoa.org.vn 53 ... : : : : : : : : : tháng tháng Sinh viên ... sàng c phí N ng dùng lãng phí M , xà * dây , * , thi p d Dây ch dây ch c , , , , ngồi ng kháng ng 1.2.1 ng sóng hài Sóng hài gâ làm 1.2 1.2.2.1 , 6KV,10KV,15KV,22KV,35KV,[13,125- 6KV,... 10,5 11.05 T : EVN) 13 14 TKÐ) 2 2.2 : - - mùa khô nhà máy thu 14 công 0% 95 2.2 - - CBCNV) V Nam N - tre, 15 2.2.3 Trên má -25 , Tây 2.2 hành, 16 Hà , LED , máy rung TP.HCM Chuyên t i 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nay (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nay (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay