Tìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kV (Đồ án tốt nghiệp)

102 10 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:32

Tìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kV ISO 9001:2008 - 2016 ISO 9001:2008 CHÍNH QUY Sinh viên: - 2016 o0o - Sinh viên : L p : CL 901:T MSV : 1512102002 Cá : : : : : hai: : : : : Sinh viên Th.S ( ) 6.3 Trình tính tốn trình tính tốn khơng có Có tình - óng óng -1: dung thái Dao cách ly xuyên thái khác 1000-3000 bình 1500 300-1000 500 200-500 300 300-800 200-500 40-80 30-60 150-300 100-200 500 300 60 40 200 150 phân tích tìm thái trình óng nhánh - 50% óng C= óng Z=400 óng hình Hình 6.7): 6.7 thái máy thái áp Vì sóng q thì có -8, hình 4- Hình + Hình + + n áp + + CTG = C0 LTG 8,33 19 158,27 Hình 10 + -2 L1-2 = 34 m + -3 L1-2 = 17 m + -4 L1-2 = 68 m Hình 11 momen (pF) = (pF) = (pF) = (pF) = = 1081,27 (pF) óng - nút: óng nút 2: ( ) - sóng nút 3: ( ) - óng nút 4: ( ) = 0,03 ( nút sau (hình 6-12): Hình 12 Z = => Nên: Nên: Khi t < 2t12 = 2U ( ) 12 ( ) 12 =0 01 Khi t > 2t12 = 2U 01 21 nút tính nút tính nút 21 12 = U21(t 0,12) U21 = U2 T1 = Z C = 12 = 0,0686 ( ) U1 = 0,437(2U U1(t+ ) = U1(t)) U1 + U1(t) -13) Hình áp nút -13 Z = => - Khi t < t12 +2t23 = Nên: - 32 2U = 12 Khi t12 +2t23 < t < t12 +2t24 = Nên: 42 ( ) 32 2U 42 ( ) = 12 32) - Khi t > t12 + 2t24 = 42 Nên: ( ) 32 2U 12 32 42) 12 nút = t12 +2t24 tính nút tính nút 12 + t24 32 = U32(t 0,12) U32 = U3 42 23 = U42(t 0,24) U42 = U4 24 T2 = Z C = = 0,236 U2 = 0,127(2U U2(t+ ) = U2(t)) U2 + U2(t) Z= hình Hình Z = 400 14 -14): => 23 = U23(t 0,12) U23 = U2 32 trình 2U = IZ + Ucsv = (Ic + Icsv)Z + Ucsv óng thì xác g sét van theo 2U = IZ + Ucsv = Ic Z + Ucsv= Ic Z + Uc T3 = Z C3 = = 0,064 U3 = 0,466(2U U3(t+ ) = U3(t)) U3 + U3(t) 2U = IZ + Ucsv = IcsvZ + Ucsv = 485 trình nút 4: sau (hình -15): + ZI Hình 15 Z = 400 => 24 = U24(t 0,24) U24 = U2 42 T4 = Z C = = 0,6688 U4 = 0,0449(2U U4(t+ ) = U4(t)) U4 + U4(t) 12 t24 xác máy Tra giáo trình áp 110 kV 12 + 6.2: Hình -16 - 3: trình nút ta có tính tốn Hình -17 -17 Hình góp máy áp 18 Dòng Dòng csvmax = 5,347 kA < 10 kA bình tính an tồn hành cách trí 1,PTS 2, GS.PTS (2007) Giáo trình KH&KT 3, GS.PTS (1992) & siêu cao áp 4,TS NGUY - 6, https://doc.edu.vn 7, http://tailieu.hpu.edu.vn ... 2.3.1 2.4.1 Dao cách ly 4.1 20 4 4 4 110KV 4 4 5 5 6 6 6 6 74 .79 s kV áp 110KV dây 110KV 1 ành khai thác ngày ALSTOM, T2 115/38.5/23 63.000 KVA - 115/38,5/23 n áp 23 KV 38.5 DK - 2 2.1 2.1.1 -... - -5+10% - : 1,5 Un-30s 2.6 : Trung tính MBA Pháp PSC75Y96L 75KV (Uc) 59KV 10KA 50HZ phía 110KV Pháp PSC75Y96L 102KV 80KV 10KA 50HZ phía 35KV Pháp PCS54YL 54KV 42KV 10KA 50HZ cách 6m 15 2.7 dùng... -110%Vn 2.3.2 o C 110KV: dùng dùng dùng Thông Thông Dao cách ly ABB 123KV 16000A 55KV SGCPT-123 123KV 1250A 550KV 13 - 220VDC -Udm -Idm 4A * Các thôn - a) - a 2.5 M : 220Vdc ): 0,02A áp1 10KV: 2.5.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kV (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kV (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay