using accounting information pdf

63 25 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:28

... bookboon.com Using Accounting Information Financial Reporting and Concepts 1.4 Changes in Accounting Methods Now and again, a company may adopt a change in accounting principle Such accounting. .. useful accounting information The development of generally accepted accounting principles Key assumptions of financial accounting and reporting The growing role and importance of global accounting. .. Click on t he ad t o r ead m or e Using Accounting Information Financial Reporting and Concepts Do not confuse a change in accounting method with a change in accounting estimate Changes in estimate
- Xem thêm -

Xem thêm: using accounting information pdf , using accounting information pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay