Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNC (Đồ án tốt nghiệp)

54 13 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:26

Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNC ISO 9001:2008 - 2016 ISO 9001:2008 Sinh viên: GS- - 2016 o0o - Sinh viên : L p : C1802: MSV : 1412102109 : : : : : GS TSKH : iao ngày 31 tháng 31 tháng 12 Sinh viên ( ) M CL C L U 10 T NG QUÁT V MÁY CNC VÀ H TH U KHI N 11 1.1 KHÁI QUÁT V CÁC MÁY CÔNG C CNC 11 1.1.1 c v máy CNC trình phát tri n 11 c a máy CNC 12 m phân lo i 13 1.2 NGUYÊN LÝ V N HÀNH MÁY CÔNG C 1.2.1 t chi ti t 14 1.2.2 Kh 1.2.3 U KHI N S 14 u n 14 u n Logic 14 1.2.4 C u trúc kh i ch 1.3.2 Chu n b a h th ng CNC 15 u n cho h CNC 17 CÔNG NGH MÁY CNC NG D NG TIA LASER 19 2.1 NH N XÉT V CÁC MÁY CÔNG C CNC C N 19 2.2 GI I THI U CÔNG NGH TIA LASER 20 2.2.1 C u t o máy Laser 21 2.2.2 ho ng 22 2.2.3 Phân lo i 22 2.2.4 Tính ch t c a tia laser 23 2.2.5 An toàn s d ng tia Laser 23 2.2.6 ng d ng tia laser máy công c CNC 24 THI T K VÀ XÂY D NG MÁY KH C LASER TR C 27 3.1 NGHIÊN C U H TH U KHI N C A MÁY PHAY CNC TR C TIÊU CHU N 27 3.1.1 Servo 28 3.1.1.1 L a ch 29 3.1.1.2 C u t o nguyên lý ho 3.1.1.3 B 3.1.2 M u ng 30 Servo 30 u n AKZ 250 32 3.1.2.1 Gi i thi u m ch AKZ 250 32 3.1.2.2 m c a m ch AKZ 250 32 3.1.3 Tr u n t tr c 33 3.1.4 Cơng t c hành trình 34 3.2 THI T K H TH 3.2.1 U KHI N MÁY KH C LASER CNC 34 nguyên lý ph n t h th ng 34 3.2 c 35 c 37 3.2.4 u n Arduino Nano 40 3.3 THI T K M U KHI N TRUNG TÂM 42 3.3.1 Gi i thi u ch 3.3.2 u n Laser CNC 42 nguyên lý m 3.3.3 Ph n m u n laser CNC 45 u n máy kh c Laser 46 3.4 XÂY D NG HÌNH MÁY KH C CNC TR C 47 52 53 L , ch máy Thi k xây d U Laser máy kh Laser tr 3.2.4 u n Arduino Nano Hình 3.13: B ng: 3.2 M t vài thông s c a Arduino Nano u n ATmega328 (h 8bit) n áp ho T n s ho ng 5V DC ng 16 MHz Dòng tiêu th 30mA n áp vào khuyên dùng 7-12V DC n áp vào gi i h n 6-20V DC S chân Digital I/O 14 (6 chân PWM) S chân Analog Dòng t i chân I/O phân gi i 10bit) 40 mA Dòng t 500 mA Dòng t 50 mA B nh flash 32 KB (ATmega328) v i 2KB dùng b i bootloader SRAM KB (ATmega328) EEPROM KB (ATmega328) c M t s chân digital có ch chân Serial (receive 1.85cm x 4.3cm c bi g i (transmit TX) nh n RX) d li u TTL Serial Arduino Uno có th giao ti p v i thi t b khác thông qua chân K t n i bluetooth k t n i Serial không dây N u không c n giao ti p Serial, b n không nên s d ng chân n u không c n thi t Chân PWM (~): 3, 5, 6, 9, 10, 11: cho phép b n xu t xung PWM v phân gi i 8bit (giá tr t - analogWrite() Nói m chân t m ng v n, b n có th n 5V thay ch c nh ng hàm u ch n áp m ng chân khác Chân giao ti p SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) Ngoài ch truy n phát d li u b ng giao th c SPI v i thi t b khác u ch L) Khi LED 13 b m nút Reset, b n s th báo hi chân s cn iv i i dùng s d ng, LED s sáng phân gi i tín 10 hi - c giá tr chân AREF board, b n có th chân analog T c n u b n c n áp kho i n áp tham chi u s d ng n áp 2.5V vào chân b n có th n áp kho ng t 0V phân gi i v n 10bit c bi t, Arduino UNO có chân A4 (SDA) A5 (SCL) h tr giao ti p I2C/TWI v i thi t b khác 3.3 THI T K M 3.3.1 Gi i thi u ch U KHI N TRUNG TÂM ch i u n Laser CNC bán thành kh in 3D hình 3.14 Hình 3.14: L Driver a4988 D - nh trình - -24V 3.3.2 nguyên lý m u n laser CNC hình 3.16 Hình 3.16: 2.K 3.3.3 Ph n m u n máy kh c Laser h 3.17: Hình 3.17: Laser 3.4 XÂY D NG HÌNH MÁY KH C CNC TR C hình 4.1 hình hình máy kh Laser em Hình 4.1: nh - c bàn máy: 800 x 600 x 200 mm - c phôi gia công l n nh t: 650 x 450 mm M Em s d ch , Hình 4.2: Hình 4.3: Hình 4.5: Hình 4.6: - - Step mơmen 3.8 Hì ơmen Hình 4.8: Laser hình ã hồn thành u c thu nh giá - CNC - L thành máy CNC nhi kinh nghi quý TÀI LI U THAM KH O (2004), , (2003), Giáo trình CAD-CAM-CNC, How to make your own CNC machine, http//www.buildownCNC.com (2003), , (2013), , website: http://arduino.cc/ ... máy kh Laser tr T NG QUÁT V MÁY CNC VÀ H TH 1.1 KHÁI QUÁT V CÁC MÁY CÔNG C CNC 1.1.1 c v máy CNC trình phát tri n khơng bit, 8bit p rơ Hình 1.1 mơ t t h p CIM U KHI N Hình 1.1: 1.1.2 c a máy. .. n Laser CNC 42 nguyên lý m 3.3.3 Ph n m u n laser CNC 45 u n máy kh c Laser 46 3.4 XÂY D NG MƠ HÌNH MÁY KH C CNC TR C 47 52 53 L , ch máy Thi k xây d U Laser. .. c CNC L L tia L Laser dùng ánh sáng Tính L L tron 2.7 Laser - Laser - L L i- - - L - n Hình 2.4: - - Laser blue - E Electron ô-tông cE phô-tông phô-tông khác, phô-tông 2.5 mô t lo i- Laser Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNC (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNC (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay