Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNC (Đồ án tốt nghiệp)

54 43 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:26

Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNCThiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNC ... máy kh Laser tr T NG QUÁT V MÁY CNC VÀ H TH 1.1 KHÁI QUÁT V CÁC MÁY CÔNG C CNC 1.1.1 c v máy CNC trình phát tri n khơng bit, 8bit p rơ Hình 1.1 mơ t t h p CIM U KHI N Hình 1.1: 1.1.2 c a máy. .. n Laser CNC 42 nguyên lý m 3.3.3 Ph n m u n laser CNC 45 u n máy kh c Laser 46 3.4 XÂY D NG MƠ HÌNH MÁY KH C CNC TR C 47 52 53 L , ch máy Thi k xây d U Laser. .. c CNC L L tia L Laser dùng ánh sáng Tính L L tron 2.7 Laser - Laser - L L i- - - L - n Hình 2.4: - - Laser blue - E Electron ô-tông cE phô-tông phô-tông khác, phô-tông 2.5 mô t lo i- Laser Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNC (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNC (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay