Thiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

90 6 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:23

Thiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải PhòngThiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải PhòngThiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải PhòngThiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải PhòngThiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải PhòngThiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải PhòngThiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải PhòngThiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải PhòngThiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải PhòngThiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải Phòng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 THI T K TR M BI N ÁP 110/22KV, C N CHO KHU CÔNG NGHI P NOMURA H I PHÒNG ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY N CƠNG NGHI P H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 THI T K TR M BI N ÁP 110/22KV, C N CHO KHU CƠNG NGHI P NOMURA H I PHỊNG ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY N CÔNG NGHI P Sinh viên: L i H i Ninh ng d n: GS.TSKH Thân Ng c Hoàn H I PHỊNG - 2016 C ng hồ xã h i ch t Nam c l p T Do H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên : L i H i Ninh_ MSV:1513102004 L p: nT ng Công Nghi p tài : Thi t k tr m bi n áp 110/22kV,c p n cho khu công nghi p Nomura H i Phòng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p ( v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p CÁC CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n: H tên H c hàm, h c v N : : : ng d n : Thân Ng c Hoàn Ti c i h c dân l p H i Phòng Tồn b tài ng d n th hai: H tên H c hàm, h c v N : : : ng d n : tài t t nghi Yêu c u ph c giao ngày tháng c ngày tháng n nhi m v Sinh viên mv ng d Cán b L i H i Ninh GS.TSKH Thân Ng c Hoàn H i Phòng, ngày tháng HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B 1.Tinh th c NG D N tài t t nghi p ng c nhi m v ch i n i dung yêu c t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH C I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li lý lu n ch ng thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) 1.1 KHÁI NI M 1.2 .4 1.3 .9 2.1 2.2 14 27 3.1 27 3.2 28 44 4.1 44 4.2 55 .62 5.1 62 5.2 .67 80 81 L IM U! - Tr m bi n áp thi t b r t quan tr ng h th ch n áp u ngu n phát nh m gi m t n th t trình truy n t n ph t i tiêu th cho h tiêu th m nhi m ng th i h n áp n s d ng t t t nghi p trình tìm hi u th c ti n v tr m bi n áp t i khu công nghi c hi tr m bi n áp 110/22kV, c tài t t nghi p: Thi t k is n cho khu công nghi p Nomura ng d n t n tình c a th y giáo GS.TSKH Thân Ng c Hoàn th y cô b theo th nT ng công nghi p tài nh án g m ph n sau: i thi u t ng quan v tr m bi n áp n máy bi a ch n thi t b c u trúc c a tr m bi n áp n t k ch ng sét cho tr m t k Relay cho tr m bi n áp GI I THI U T NG QUAN V TR M BI N ÁP 1.1 KHÁI NI M Tr m bi n áp ph n t quan tr ng h th bi c nh m truy n t n Tr m bi n áp n áp sang c n áp khác c phân ph i t i h tiêu th Các tr m bi n áp phân ph ng dây truy n t n v n t o thành h th ng phát truy n t i th ng nh t n xu d u th , vi c truy n t n c quan tâm nhi u nh t N y g p nhi u v ng dây t n th m t n th áp n áp truy n t i h S l a ch n v trí, cơng su t c a tr m bi n áp nhu c u hi n t i s phát tri Vi ng tr m bi n áp r t t n nên c n ph i pháp k thu ch tiêu kinh t cho h p lý nh t Vi c l a ch xây d c tr m bi n áp h th ng phân ph i t t nh t ph n nhi u m t, ti n hành tính tốn so sánh kinh t kinh t k thu t gi 1.1.1 Phân lo i tr m bi n áp: 1.1.1.1 Phân lo n áp: Tr m bi Tr truy n t gi m áp tr m trung gian t g n nhà máy, nh m làm gi m t n th Tích h Tiêu th c nhi tb b ov i p khơng có chi ti tin c y cao xác cao b l c s thu Có th t ng t d li u làm vi c Có kh n v i thi t b khác - Khi v n hành bên máy áp có hai d ng s c n: S c bên máy bi n áp: g m s c bên vùng b o v c a máy bi n áp (bên v t BI) S c bên máy bi n áp: g m hi máy bi ng nguy hi m x y bên n áp, t n s th p, ng n m v i s c bên ngoài, b o v i c dùng làm b o v d tr Máy bi n áp không cho phép t i th c phát hi n tình tr ng t i cho tín hi ng c nhà ch t o máy bi n áp ch t bi ng có s c bên thùng d u máy bi n áp, có hai m M ng : ng s c cu n dây phát nóng q m c ho c có khơng khí t l i d u b ng báo tín hi u làm vi m ng c a máy bi n áp, ng c t máy c t M c 2: Khi có s c n ng, h n h s ng bình d u ph làm ng c t máy c u b c lên m ng th i có tín hi u báo s c máy bi n áp - Do v y tính tốn thi t k ch ov 68 m b o: ng nh m s c ph m vi b o v Các lo i b o v cho tr m Các lo i b o v d tr cho tr m Ph i h p th ng ch n l c cho tr m - Do yêu c u làm vi d i v i máy bi n áp có lo b ov : Máy c t AC: 52 t nhanh : 50 i : 51 ng ch t th i gian tr : 51N : 49 ch máy bi n áp: 87T 5.2.1 B o v máy bi n áp Các s c máy bi n áp - Các s c n c a máy bi n áp ng n m ch gi a pha, ch m t pha cu n dây, u ra, d t n vào, vòng dây ch m ch p máy bi n áp - Ng n m ch gi a pha x d ng nh t u n vào máy bi n áp, ng n m ch gi a cu n dây c a pha máy bi n áp r t x ng x y nh t ch m v m t pha ho c vòng dây ch m ch p - Ch ng n m tình tr làm vi ng c a máy bi n áp ch có n dây hay máy bi n áp b t i, t o nên ng v nhi t D u máy bi n áp h xu ng th p m ng làm vi 69 ng - Khi có s c máy bi n áp, b o v ph n i vào máy bi t t t c máy c t ng h p máy bi n áp làm vi c song song ch c t máy bi n áp b s c 5.2.2 B o v so l ch d c máy bi n áp Hình 5.4 b ov - B o v so l ch d c máy bi n áp làm vi c d a s so sánh vector n u vùng b o v - Ch n bi n n ch làm vi c c a chúng: bi n dòng phía m i cu n dây c a máy bi nh m c c a cu - c ch u ki n dòng ng nh m c c a máy bi n áp c a bi n dòng ng v n m ch vòng khơng cân b ng m ch b o v - Dùng Relay lo i 7UT513 c a hãng Siemens 70 5.2.2.1 C u t o nguyên lý c c u t o nguyên lý c a relay 7UT513 Hình 5.5 - Các h th ng b o v so l ch làm vi c theo nguyên lý so sánh dòng v c hi th ng cân b ng dòng Chúng s d ng nguyên t c th c t dòng I r i kh i m ng b o v ng ph i b u ki n bình t c s sai l c th có s cb ov - Khi ng n m ch bên vùng b o v n IP b ng t ng dòng n phía th c p c a bi - i v i bi ng n m ng n u xu t hi không làm vi c sai t ch làm vi n không cân b b ov n không cân b ng này, vi c dùng bi n dòng n bão hòa trung gian th c hi - N u lõi thép c a bi ng hay có 7UT513 n bão hòa làm b c tính t tr r ng giá tr c m ng t làm vi c ch n g n b ng tr s c m ng bão hòa, thành ph n khơng chu k c n ng n m ch IKCK = f(t) cu không l p t o nên s bi n thiên t thông i sang cu n th c p 71 h u 7UT513 bao g m b ph cân b dòng bi n dây th c p, c p ngu n cho a hành Cu n dây WP c p ngu n th c p c a bi n cn so l ch, cu n dây Wbm cung a hành Cu n dây cân b ng Wyp1 nhánh c a b o v b ng Wyp1 cân b c m c vào m t n th c p S vòng dây c a cu n cân u ch nh b i n i cho ng n m ch i n cu n dây Wbm khơng có Khi dòng so l ch gây khơng ch t s c bên máy bi n áp mà dòng t i song song ho c MBA b di n áp, chúng sinh thành ph n sóng hài Dòng t hóa có th l n g p nhi u l nh m c, thành ph n ch y u song hài b c 2( l n g p l nh m c).trên th c t khơng có m t ng h p có ng n m ch N u thành ph n b ng, l nh c t b khóa Vì hãm dòng t hóa làm vi c l p cho t ng pha, b o v v nn làm vi c hoàn toàn c th xu t hi n ch c hóa có pha khơng có s c v tb ov khơng ch pha có t hóa ch c hãm mà nh ng pha khác c a c p b o v so l khóa Các s c có dòng l n máy bi c b o v có th gi i tr l p t c mà không c l nc l nc a dòng so l ch có th lo i tr c bên B o v so l ch máy bi n áp 7UT513 cung c p b o v dòng l n khơng hãm Nó có th làm vi c c dòng so l ch ch a ph song hài b c gây b i vi c bi n dòng b bão hòa b i thành ph n chi u dòng ng n m ch có th b ch m dòng t hóa coi nhu dòng t hóa máy bi n áp 72 C nl nc giá tr t c th i s lý giá tr t c th i b m c t nhanh c sóng n b g m m ch bi n dòng b b o hòa - T thơng xoay chi u Wbm m PCK khép m ch qua khung t (1) t o n I2 T thông không chu k ch m theo th i gian nên không t PKCK cu n dây i v i t n cu n dây Wbm mà toàn b tiêu tán cho vi c t hóa m ch t - Khi có cu n dây ng n m ch, thành ph n t thơng xoay chi u sinh vòng WK s nên m t s c t ng FK = IK.WK c chi u v i s c t s ct K v i t thông = t o nên t thông + n IK l i t o ng FK ng tri t tiêu K t qu n I =I + kh.Ih = 0,35* IdmRL = 0,35* = 0.35 ( A ) => Ikd = 0,35 + 0,8* 1,136 = 1,2588 ( A ) 5.2.2.3 B o v so l ch ch t (87N) - B o v so l ch 87N ch ng ch t máy phát, b o v d tr cho so sánh dòng th lo ov ,s d ng hãm có dòng n n kh nhánh c a m ch b o v s so sánh tr s c tính hãm i dòng i B ph n so sánh c a role ng: ng làm vi c t l v n so l ch áp d ng tài li u [7]: ng hãm: - Tính tốn b o v : Khi ng n m ch pha ch t: d ng ng n m ch pha nh nh t: (kA) - i v th c p: IT1 = - Khi ng n m ch bên MBA: I0 = IN D ng lm vi c : ILV = |IN| = |IT1| = 1,05 ( A ) D ng hm: = -2*K*|IN| < 0; (K = 0,8 h ng s t l ) => Ih = -2* 0,8 * 1,05 =-1,68 (A) 76 3,15 - Khi ng n m ch ch t bên trong, thành ph n h m khơng xu t hi n - V y ch c n dòng ch hi t nh vùng b o v cho tính ng m máy c t t t c nhánh 5.2.2.4 Relay dòng ch ng ch B ov d ch ng ch t 51N t cu n dây MBA B o v b o v tr cho 87 N n trung tính qua MBA: ng n m ch pha nh nh t t 22 KV v : IN(1) = 6,78 ( kA ) u ki n v trung tính máy bi n áp b ov ng, dòng th t khơng ch y qua ng có giá tr nh (A), nên dòng kh ng c ch n: Ikd = 50 ( A ) nh y b o v : (th IN(1) = 6,78 kA, dòng qua trung tính MBA có ng n m ch pha ch m t Th ng b o v t = 1s 5.2.2.5 B o v nhi t 49: nh m c máy bi n áp ph thu so v i nhi ng th môi cho phép c a máy bi n áp Theo yêu c u nhi c a cu giá qua nhi c a cu i 950 ng B o v t cu n dây, nhi Ph n t c m ng nhi c qúa nhi t, nhi ng ph n t c m ng nhi t c b h p nh d u máy bi n áp, m t ph n t sinh nhi t nh 77 t nh c a thùng n t máy bi n dòng m t pha t u c c phía h áp máy bi c b h p nh Nhi ph n t sinh nhi t gi cu n dây máy bi t c m ng nhi t ph n nh nhi ng h p ( nhi c a n cu n dây c a máy bi n áp tát c ng t i ) Hình 5.6 5.2.2.6 B o v so l ch (87BB) - - n ng n m ch l n nh t qua n t b o v có ng n m ch pha góp 110KV theo tính tốn ng n m ch: kh dùng relay so l ng h n n nhánh c a m ch b o v B ph n so sánh c a relay s so sánh tr ng làm vi c t l v ic ng: n so l ch áp d ng tài li u[7] ng h m t l v i hi n: - V i K h ng s t l ch n K=80%=0.8 (Hãng Siemens) 78 i - Khi có s c bên vùng b o v , relay so l ch 87BB s - ng t c th nh m c 110 KV: Smax =60,56 (MVA) - Ch n bi n dòng có t s nBI BI d u hồn tồn gi ng nhau) - Các thơng s tính tốn ng n m ch X i: = 0,204(dv) ; X = 0,307(dv) - Khi ng n m ch hai pha t m ng n m - Và dòng ng n m ch i di n (nhánh song song), th i c u c c: m ng n m ch: - V i - =2,55 kA(ng n m ch pha t i 110 kV) i v th c p: - Dòng làm vi c: - ILV= |ISL|=|ITCI|+|ITCII|= 2,9+0,49=3,39 ( A ) n hãm: Ih= K |ITCI|+|ITCII|= 0,8.(2,9-0,49)=1,928 ( A ) =1,928/1=1,928 - B o v so l ch 87BB b o v cho 110 kV s tác ng t c th i có s c bên vùng b o v 79 K T LU N Sau th án t t nghi p thi t k tr m bi n áp 110/22 kV, v i s ng d n c a th y giáo GS.TSKH Thân Ng án v tài công nghi n em t k tr m bi n áp 110/22kV c c hi n v n cho khu sau: c máy bi n áp mà tr m bi n áp Nomura c n L a ch n thi t b cho tr m bi n áp Tính tốn b o v cho tr m bi n áp Khu công nghi u ti n kinh t , nh t nghành công nghi p nên vi c xây d ng tr m bi n áp r t c n thi t Nó s cung c n t t nh cho toàn khu v c khu công nghi p hi n tron y mà vi c thi t k tr m m t v l n c n có th i gian nghiên c V i nh ng ki n th c có h sót Em r t mong nh n t b n án không tránh kh i nh ng thi u cs ng nghi n c a th b c hoàn thi n Em xin chân thành c 80 n- TÀI LI U THAM KH O GS.TSKH Thân Ng c Hồn(2005), Ngơ H m(2001), Thi t k c b n Khoa H TS Tr n v n, Nhà xu t b n Xây D ng t p(2007),K thu n áp b o n áp, Nhà xu t b n Khoa h t PGS Nguy n H u Khái (2005), Thi t k áp Ph n, Nhà xu t n, Nhà xu t b n Khoa H n Tr m bi n t PGS Nguy n H u Khái (2009),Giáo trình Nhà n tr m bi n áp, Nhà xu t b n Giáo D c Tr nh Hùng Thám, Nguy n H n Tr m Bi n áp, Nhà xu t b n Khoa H t Công ty P&3T (2011),Tài li th ng relay b o v TBA- ph n nâng cao n l c d u khí Cà Mau (2007), Ng n m ch h th b n Khoa h t 81 n, Nhà xu t 82 ... bi n áp t i khu công nghi c hi tr m bi n áp 110/ 22kV, c tài t t nghi p: Thi t k is n cho khu công nghi p Nomura ng d n t n tình c a th y giáo GS.TSKH Thân Ng c Hồn th y b theo th nT ng công nghi... DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên : L i H i Ninh_ MSV:1513102004 L p: nT ng Công Nghi p tài : Thi t k tr m bi n áp 110/ 22kV,c p n cho khu công nghi p Nomura H i Phòng NHI M V...B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 THI T K TR M BI N ÁP 110/ 22KV, C N CHO KHU CÔNG NGHI P NOMURA H I PHÒNG ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY N CƠNG NGHI P Sinh viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế trạm biến áp 110 22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay