Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéo (Đồ án tốt nghiệp)

153 10 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:22

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéo ISO 9001:2008 MÁY KÉO - 2016 ISO 9001:2008 MÁY KÉO Sinh viên: h.S - 2016 o0o - Sinh viên : DCL901 - máy kéo MSV : 1513102011 : N : Sinh viên C 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 11 2.3 23 2.4 34 2.5 34 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 39 39 51 77 93 KHÍ 4.1 4.2 95 4 4.3 4.4 4.5 96 97 99 103 5.1 5.2 5.3 115 115 117 6.1 6.2 121 121 6.3 122 7.1 7.2 7.3 129 129 129 7.4 7.5 137 139 144 144 ThS o áp cho nhà máy Tên S , TBA kVA B2 750 0, UC/UH 35/0,4 N, kW kW 1,35 7,1 UN, % I0, % 5,5 1,4 2 Cáp cao áp 2 (3 x 50) mm2 cao áp : U , kV I ,A 36 630 U , kV I ,A 36 20 3DC 3GD1 604-5B I , kA I 50 I ,A 20 , kA Icmin, A 31,5 120 n phát nóng k + 1.k2.Icp - k1 - k2 - = 1) (7.2) cp kG/cm2 (7.1) ng, k1 + - cb cpCu cpAl = 1400 = 700 kG/cm2) (kG/cm2) (7.3) 130 - (7.4) (kG/m): - (7.5) (kG) + (7.7) : có Icp = 159 A cao áp TBA B2 2) I = 2,21 kA, ixk = 5,62 kA = t = 0,5 (7.4) ta có: mm3 131 kG/cm2 U cp Fcp Ftt cp = 0,6 Fph Fph Ftt : U , kV kG 35 375 U , kV I ,A 690 1600 O -35-375Y3 Fph 372 = 1,48 kG 7.3.2 C1600H 132 I , kA 50 C1001H 690 1000 40 2 n 80 x 80 cp = 1690 A 2 k1.k2.Icp tt = 1515,54 A ng 4.23 [2,248 n 500 mm2, Icp = 946 A 2 = 0,85 = 2.0,85.946 = 1608,2 A > Itt = 1515,54 A Hình 7.1: 133 ZC = r0.l + j x0.l = 0,0366.10 + j 0,1.10 = 0,183 +j0,5 m 1600H: ZA1 = (R1 + R2) + j.XAT = (0,03 + 0,06) + j 0,02 = 0,09 + j 0,02 2: x mm2 0,7 15 r0 = 0,031 x0 = 0,126 TG1 TG1 = r0 L = 0,031 x 0,7 = 0,022 = x0 L = 0,126 x 0,7 = 0,088 áptômát nhánh C1001N: ZA2 = (R1 + R2) + j.XAT Tính n (N1): R = RB + RC + RA1 = 2,02 + 0,183 + 0,09 = 2,293 X = XB + XC + XA1 = 11,73 + 0,5 + 0,02 = 12,25 2: R = R + RTG1 + RA2 = 2,293 + 0,022 + 0,2 = 2,515 X = X + XTG1 + XA2 = 12,25 + 0,088 + 0,04 = 12,378 134 áptơmát Ta có: I N = 50 kA > IN1 = 18,53 kA = 40 kA > IN2 = 18,28 kA kG kG.cm a M80 x t ngang: cm3 kG/cm2 135 : U , kV kG O -1-7500YT3 750 72 Fph 7.3.3 p xác: : Tên Kí xác dòng Ampemet A -379 1,5 Volmet V -379 1,5 2 1,5 2,5 2,5 Wh N- 0,5 672M Varh kháng N673M 7.3.4 0,4 kV = = 1262,95 A 136 : B U , V BD34 600 I ,A 2000 : I , , A 0,5 VA xác 20 0,5 7.4 TBA B2 c xây + MBA 750 kVA c 1,8 x 1,0 x 2,1 m) + + 137 10 x 3,6 x Hình 7.2: 138 Hình 7.3: 7.5 60 TBA 139 R1c = 0,00298 , /cm (7.6) /cm Khi max = kmax ng B2 /cm = 0,4 104 (7.7) (7.7) ta có: max = kmax = 1,5.0,4.104 = 0,6.104 /cm R1c = 0,00298 max = 0,00298 0,6.104 = 17,34 c n= (7.8) = 0,73 Ryc yc n= =4 = 6,12 Rt = sâu chôn 0 l: (7.9) = = 0,4.104.3 = 1,2.104 /cm l = 2.(10 + 3,6).102 = 2720 cm : 140 Rt = lg = 7,5 = 0,48 = = 15,62 Rc = = n= = = 5,37 = 5,31 Dùng thép góc L 60 60 m, t 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéo (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéo (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay