Lập trình website bằng LARAVEL framework PHẦN 3

22 48 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:19

Tài liệu hướng dẫn tự học lập trình website bằng ngôn ngữ PHP Laravel Framework. Hướng dẫn học lập trình LARAVEL chi tiết từ A đến Z. Giúp bạn tự học ngôn ngữ lập trình PHP và Laravel framework một cách tốt hơn. ... encoding="UTF-8"?> học viện công nghệ vietpro Lập Trình Laravel< /monhoc> Lập Trình Androi Đồ họa photoshop ';... viện laravel, hỗ trợ chuyển hướng, in chuỗi Json, gọi responses Khai báo Responses use IlluminateHttpResponse; Responses Route::get(‘responses’,function(){ Return ‘Khóa học lập trình Laravel ... lập trình Laravel }); Responses Json Route::get(‘json’,function(){ $arr = [ ‘khóa học’ => Lập trình laravel , ‘Nơi học’ => ‘Học viện công nghệ Vietpro’ ]; Return response::json($arr); }); Response
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình website bằng LARAVEL framework PHẦN 3, Lập trình website bằng LARAVEL framework PHẦN 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay