Lập trình website bằng LARAVEL framework PHẦN 3

22 17 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:19

Tài liệu hướng dẫn tự học lập trình website bằng ngôn ngữ PHP Laravel Framework. Hướng dẫn học lập trình LARAVEL chi tiết từ A đến Z. Giúp bạn tự học ngôn ngữ lập trình PHP và Laravel framework một cách tốt hơn. 1 GIÁO TRÌNH LARAVEL - BUỔI A – LÝ THUYẾT I –FORM REQUEST Form Request ? Là thư viện laravel giúp quản lý rules messages File Request riêng (App/http/Rquests ) Tạo sử dụng Request Tạo Request php artisan make:request nameRequest ví dụ: php artisan make:reuest LoginRequest Làm việc với file Request a cho phép sử dụng Request bên public function authorize(){ return true; } Mặc định return flase, để sử dụng bên ta chuyển thành true b Sử dụng rules tương tự Validator public function rules() { return [ //rules ]; } Ví dụ: public function rules() { return [ 'user'=>'required|min:3|max:6', 'pass'=>'required|min:3|max:6', ]; } c Thay đổi lại câu thông báo mặc định tạo thêm function messages public function messages() { return [ ‘user.required’=>’user không để trống’, ‘pass.required’=> ‘pass không để trống’ ]; } In thông báo lỗi a lấy tất thông báo lỗi Cú pháp: @if(count($errorss)) @foreach($errors->all() as $error) {{$error}} @endforeach @endif b Lấy câu thơng báo lỗi {{$errors->first('NameInput')}} Ví dụ: {{ $errors->first('email')}} Mở rộng: Để tránh người dùng nhập đường dẫn sai in thông báo không ý muốn đưa vào Route để sử lý vấn đề Route::any('{all?}','Controller@method'); Ví dụ: Route::any('{all?}','HomeController@mail'); II – RESPONSES responses - thư viện laravel, hỗ trợ chuyển hướng, in chuỗi Json, gọi responses Khai báo Responses use Illuminate\Http\Response; Responses Route::get(‘responses’,function(){ Return ‘Khóa học lập trình Laravel’ }); Responses Json Route::get(‘json’,function(){ $arr = [ ‘khóa học’ => ‘Lập trình laravel’, ‘Nơi học’ => ‘Học viện công nghệ Vietpro’ ]; Return response::json($arr); }); Response XML Route::get('xml', function () { $content = ' học viện công nghệ vietpro Lập Trình Laravel Lập Trình Androi Đồ họa photoshop '; $status = 200; $value = 'text/xml'; return response($content, $status) ->header('Content-Type', $value); }); Cookie Response a tạo Cookie $response = new Response; $response->withCookie(‘name’,’value’,time); ví dụ: use Illuminate\Http\Response; public function setCookie(){ $response->withCookie(‘khoahoc’,’laravel’,1); Return $response; } Lưu ý: thời gian tính phút b Hiển thị Cookie public function getCookie(Request $request){ return $request->cookie(‘khoahoc’); } Rediect a Điều hướng trang web chuyển tiếp Return redirect(/); b Điều hướng trở lại return back(); c Chuyển hướng tới Route Route::get('response/demo',['as'=> 'repon', function(){ return view('login'); }]); Route::get('redirect', function (){ return redirect()->route('repon'); });//truyền theo tham số return redirect()->route('repon', ['id' => 1]); d Chuyển hướng với with() return back()->with([‘message’=>’đây khóa học laravel’]); Nhận thơng báo view @if(Session('message')) {{Session('message')}} @endif d Chuyển hướng với withInput (lấy lại giá trị cũ) return back()->withInput(); return back()->withInput($request->only('pass')); Thêm value view e Chuyển hướng với withErrors $message[] = ‘đây message thông báo’; Return back()->withErrors($message); @if(count($errors)) @foreach($errors->all() as $error) {{$error}} @endforeach @endif Response download $url = ‘public/demo.txt’; return Response::download($url); Response view file ( image, pdf, ) return Response::file($pathUrl); ví dụ return Response::file('public/1.jpg'); Response macro a Tạo Macro php artisan make:provider macroProvider b Cấu trúc public function boot() { // } /** * Register the application services * * @return void */ public function register() { // } c thêm caps cho macro public function boot() { Response::macro('caps', function ($value) { return Response::make(strtoupper($value)); }); } d gọi provider VD: return Response::caps('Hoc vien cong nghe Vietpro'); B – BÀI TẬP I – BÀI TẬP THỰC HÀNH Xây dựng ứng dụng Login có trường Validate sau:  Tài khoản & Mật không để trống  Tài khoản phải Email  Mật phải từ ký tự 10  Tạo thêm liệu CSDL, kiểm tra CSDL chuyển hướng trang admin Chú ý: Sử dụng tạo request response riêng để làm II – BÀI TẬP VỀ NHÀ Sử dụng lại tập thêm chức sau:  Thêm thành viên  Sửa thành viên  Xóa thành viên Chú ý: kiểm tra tồn thành viên CSDL cho thêm sửa 11 GIÁO TRÌNH LARAVEL - BUỔI A – LÝ THUYẾT I –AUTHENTICATION Auth ? Là thư viện laravel giúp xây dựng đăng nhập đăng xuất, cách dễ dàng Sử dụng Auth xây dựng sẵn php artisan make:auth Tùy biến với Auth a Cấu hình cho Auth Cách 1: - sử dụng model user (app/user.php) - tên bảng mặc định users, để thay đổi làm sau: protected $table = ‘$table_name’; ví dụ: protected $table = ‘vp_user’; Vậy thay đổi tên bảng thành vp_user - thay đổi lại cột model + mặc định model user có: protected $fillable = [ 12 'name', 'email', 'password', ]; Cách 2: Ta vào config/auth.php Mặc định Auth // 'users' => [ // 'driver' => 'database', // 'table' => 'users', // ], Ví dụ: 'users' => [ 'driver' => 'database', 'table' => vp_user, ], Mặc định return flase, để sử dụng bên ta chuyển thành true b Kiểm tra tồn (trong CSDL) Cú pháp: Auth:: attempt([ name=>value ]); Ví dụ: 13 Auth:: attempt([ ‘username’=>’vietpro’ ]); c Kiểm tra đăng nhập Auth::check(); d Kiểm tra chưa đăng nhập Auth::guest(); e Đăng xuất Auth::logout(); f In value đăng nhập Auth::user()->value_colum; Ví dụ: Auth::user()->username; II – PAGINATION 14 Pagination - Pagination thư viện laravel xây dựng sẵn tính phân trang, giúp cho người sử dụng dùng cách dễ dàng a Simple Pagination (chỉ có next Previous) $users = DB::table('users')->simplePaginate(3); b pagination $users = DB::table('users')->Paginate(3); c Hiển thị link phân trang {{ $user->links() }} d Path phân trang $users = DB::table('users')->Paginate(3)->setPath(‘name’); e Thêm biến vào link phân trang {{$user->appends([‘hoc=>’laravel’])->links()}} f Thêm fragment vào đường dẫn {{$user->fragment(‘foo’)-> links()}} 15 B – BÀI TẬP I – BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài tập 1: Xây dựng ứng dụng login, logout Auth yêu cầu: - Tạo bảng migration vp_user ( id, username, passoword, level ) - Thêm liệu mẫu seed ( username = admin, password = 123456, level = ) - Kiểm tra trường trống Validator - Nếu người dùng đăng nhập chuyển vào trang Admin sai báo lỗi - Tạo trang logout người dùng lick vào logout chuyển trang login Bài tập 2: Kiểm soát đăng nhập middleware phân trang trang admin: Yêu cầu: - Tạo middleware người dùng chưa đăng nhập khơng vào trang admin ngược lại Thêm liệu mẫu CSDL lấy link phân trang trang Admin 16 GIÁO TRÌNH LARAVEL - BUỔI A – LÝ THUYẾT I – FILESYSTEM / CLOUD STORAGE Filesystem ? thư viện larave giúp chúng làm việc với file, xem , sửa xóa file, hỗ trợ dịch vụ "local", "ftp", "s3", "rackspace" Sử dụng Filesystem a Tạo public php artisan storage:link Chú ý: đường dẫn (storage/app/public) b tạo file ghi nội dung vào file use Storage; Storage::disk('local')->put('file.txt', 'Contents'); Ví dụ Storage::disk('local')->put(demo.txt', 'đây nội dung file demo.txt'); File lưu trữ (storage/app) c tạo folder, file ghi nội dung vào file use Storage; Storage::put('avatars/1', $fileContents); Ví dụ 17 Storage::put('avatars/1.txt', 'noi dung file 1.txt'); c Lấy nội dung File use Storage; $contents = Storage::get('file.txt); d Url File use Storage; $url = Storage::url('file.txt'); e Size File use Storage; $size = Storage::size('file.txt'); f Thêm nội dung vào đầu File use Storage; Storage::prepend('demo.txt', 'Prepended Text'); g Thêm nội dung vào cuối File use Storage; Storage::append('file.log', 'Appended Text'); 18 h Copy move file use Storage; Storage::copy('demo.txt', 'public/demo.txt'); Storage::move('demo.txt', 'public/demo.txt'); i upload file use Storage; $path = $request->photo->storeAs('images', 'filename.jpg'); k delete file use Storage; Storage::delete('file.jpg'); Storage::delete(['file1.jpg', 'file2.jpg']); II – HELPERS Array array_add() $array = array_add(['name' => 'Desk'], 'price', 100); array_forget() 19 $array = ['products' => ['desk' => ['price' => 100]]]; array_forget($array, 'products.desk'); array_get() $array = ['products' => ['desk' => ['price' => 100]]]; $value = array_get($array, 'products.desk'); Path $path = app_path(); $path = base_path(); $path = config_path(); $path = resource_path('assets/sass/app.scss'); $path = storage_path(); Strings $title = str_slug('Laravel Framework', '-'); $string = str_random(40); $value = str_limit('The PHP framework for web artisans.', 7); Url asset(‘public/’); 20 url(‘home’); III – MAIL cài đặt email (.env) MAIL_DRIVER=smtp MAIL_HOST=smtp.gmail.com MAIL_PORT=587,468 MAIL_USERNAME=wvntours@gmail.com MAIL_PASSWORD=passlamatkhau01 MAIL_ENCRYPTION=tls Send mail use Mail; Mail::send('email.send',$data, function($m){ $m->from('wvntours@gmail.com','lop k33'); $m->to(‘email’,’name’)->subject('title mail'); }); Lưu ý: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps IV Tích hợp Class composer.json 21 "autoload": { "files":[ "class.php" ] }, Ví dụ: "autoload": { "files":[ "app/function.php" ] }, autoload laravel composer dump-autoload php composer.phar dump-autoload B – BÀI TẬP I – BÀI TẬP THỰC HÀNH 22 ... encoding="UTF-8"?> học viện công nghệ vietpro Lập Trình Laravel< /monhoc> Lập Trình Androi Đồ họa photoshop ';... viện laravel, hỗ trợ chuyển hướng, in chuỗi Json, gọi responses Khai báo Responses use IlluminateHttpResponse; Responses Route::get(‘responses’,function(){ Return ‘Khóa học lập trình Laravel ... lập trình Laravel }); Responses Json Route::get(‘json’,function(){ $arr = [ ‘khóa học’ => Lập trình laravel , ‘Nơi học’ => ‘Học viện công nghệ Vietpro’ ]; Return response::json($arr); }); Response
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình website bằng LARAVEL framework PHẦN 3, Lập trình website bằng LARAVEL framework PHẦN 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay