Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song song (Đồ án tốt nghiệp)

64 23 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:19

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song song ... c a vi c phân chia công su t tác d ng cho máy phát làm vi c song song song t kháng, công su t tác d ph Gi s có ba máy phát làm vi c song song v i c tính c hình 1.4 su t m i máy P1, P2, P3 s c... su t kháng cho máy làm vi c song song c a vi c phân ph i t i vô công cho máy phát d tính ngồi c a máy phát v c c tính ngồi c a máy phát v i m sai s m i máy khác Hình 1.5 c tính c a ba máy phát. .. v i cu n kháng XK PHÂN PH I CHO CÁC MÁY KHI LÀM VI C SONG 1.2 V SONG 1.2.1 Phân ph i công su t tác d ng c a vi c phân ph i công su t tác d ng: Khi máy phát làm vi c song song v v i công su t f
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song song (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song song (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay