Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song song (Đồ án tốt nghiệp)

64 11 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:19

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song songNghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song song B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NGHIÊN C U THI T K H TH U CH NH CÔNG SU T CÁC MÁY PHÁT LÀM VI C SONG SONG ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY N CƠNG NGHI P H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NGHIÊN C U THI T K H TH U CH NH CÔNG SU T CÁC MÁY PHÁT LÀM VI C SONG SONG ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY N CƠNG NGHI P Sinh viên: Nguy n Thanh Bình ng d n: T.S Nguy n Tr ng Th ng H I PHÒNG - 2016 C ng hoà xã h i ch c l p T Do t Nam H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V Sinh viên: TÀI T T NGHI P Nguy n Thanh Bình L p: Mã sv: 1513102012 nT tài: Nghiên c u thi t k h th làm vi c song song ng công nghi p u ch nh công su t máy phát NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p ( v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính toán m th c t p t t nghi p: NG D CÁC CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên : Nguy n Tr ng Th ng H c hàm, h c v : Ti : N i h c dân l p H i Phòng ng d n : Tồn b án ng d n th nh t: H tên : H c hàm, h c v : : N ng d n : tài t t nghi c giao ngày tháng Yêu c u ph c ngày tháng n nhi m v mv Sinh viên Cán b Nguy n Thanh Bình ng d T.S Nguy n Tr ng Th ng H HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B 1.Tinh th c NG D N tài t t nghi p ng c i n i dung yêu c nhi m v ch t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) m 2016 Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) I CH M PH N BI N NH TÀI T T NGHI P li tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s lý lu n ch thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti ch tính tốn ch ng tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) M CL C U L IM C Làm vi c song song v n nhà máy phân ph i công su t tr m 1.1 Làm vi c song song c a máy phát 1.2 V phân ph i cho máy làm vi c song song t tác d ng V n 18 u n PIC 2.1 Khái quát chung v u n PIC 21 2.2 Gi i thi u v PIC 16F87XA 27 Nghiên c u thi t k b t tv ng phân chia công su t tác d ng 46 3.2 Thi t k ph n c ng 48 3.3 Xây d ng thu t toán 51 K T LU N 55 TÀI LI U THAM KH O 56 L IM U d c ho c s d ng r ng rãi nh t, t t c ng kinh t kho is n xu công nghi p H th ng c i Theo th ng có c dùng xí nghi p nhà máy n nh r t quan tr ng công nghi p, n u m t dây chuy n s n xu nl ib s c t ng t m n mà không kh c ph c k p th i s gây thi t h i r t l n v kinh t ph i trang b n l chuy n s n xu t c a nhà máy ho s d ng m n i m t Th c t dây ng v i công su t tiêu th r t l n, n u ch n r c nhu c u s n xu t nên c n ph i hòa hai hay nhi u máy phát làm vi c song song E c tài Nghiên c u, thi t k h th u ch nh công su t máy phát làm vi c song song th y giáo T.S Nguy n Tr ng Th ng ng d n N i dung thi t k án: 1: Làm vi c song song v n phân ph i công su t tr m phát i n nhà máy Ch ng 2: Vi i u n PIC Thi t k ,ch t o b t ng phân chia công su t tác d ng C LÀM VI C SONG SONG VÀ V PHÂN PH I CÔNG SU T TRONG TR N NHÀ MÁY 1.1 LÀM VI C SONG SONG C A CÁC MÁY PHÁT 1.1.1 Khái ni m chung Làm vi m n i b t có th thêm vào ho c c t b t máy phát kh i nh ch ng (m máy) nh ng vi c kh i ng h p c n thi t Hồn tồn tl n th m chí cơng su x p x công su t c a m t máy phát Khi làm vi i có th i gian h i ph c nhanh (t nh ) gi i có ch ng cung c n t ng th i, kh n ngu n cho ph t i trình làm vi n c i máy m p c liên t c, không b gián m n a gi c tr ng, c c a ph n t , thi t b phân ph i, cung c p T t c nh ut kh u ki n s d ng m t cách r ng rãi n xí nghi p nhà máy Tuy nhiên, máy công tác song song v n t n t m không th c sau: - Ph i trang b thi t b v n hành song song, thi t b máy vào c trình ho c a tr tb u u ch nh ng i s d ng ph cao v chuyên môn thi t k n phát song song có c u trúc ph c t kh n hành khai thác RB3 RB4 Hình 2.5 RB7 2.2.5.3 PortC ghi TRISC Khi I2 42 C bình Chú ý: Port Hình 2.6: 2.2.5.4 PortD ghi TRISD 43 Hình 2.7: 2.2.5.5 PortE ghi TRISE Port E có chân (RE0/RD/AN5, RE1/WRAN6 RE2/CS/AN7) ghi 44 Hình 2.8: à0 45 3: NGHIÊN C U THI T K B T NG PHÂN CHIA CÔNG SU T TÁC D NG 3.1 TV n công su t c n xoay chi u ph n hai lo i công su t: công su t tác d ng P công su t kháng Q Công su t P công su t sinh công, công su t kháng Q công su n, t ng Phân ph i công su t cho máy chúng làm vi c song song v i m t vi c không th thi ng b k t thúc T i th m ti m ti p xúc hoàn toàn v i ti ho c s c ng c a c c t cách nd sa th i máy m c sau công tác hòa n thi t b t c hòa kh ng ng b o v ho i ho c gây sa th i b t c m t t thúc thành công Lúc này, máy m c hòa vào ch y khơng cơng su t ho c ch nh n m t công su t tác d ng r t nh cơng su t kháng ph thu phát so v i t i th n áp th c máy cho h th ng làm vi c nh có máy làm vi c song song vi c phân chia cơng su t cho máy ph m b o t l v i công su t c a m i máy Vi c phân ph i công su t tác d ng ph i thông qua vi ng nhiên li ng tác u t c, phân ph i cơng su t kháng ph ng vào dòng kích t máy phát ng r t nh y c m v i ch t q vòng quay cho phép, ch chu trình x m tính tin c c n ph t N u ng công tác c a u, gi m tu i th mb c kho ng vòng 46 ng b ln ph i có b quay cho phép v t u ch nh t u t c) CC G D n P2 n Hình 3.1: 47 ch 3.2 THI T K PH N C NG nguyên lý h th ng hình Hình 3.2: Kh u n trung tâm H th ng led hi n th thơng s b 48 u n Hình 3.4 : H th ng hi n th , nút n giao ti 49 u Hình 3.5: Ngu n xung V cung c p cho b u n 3.2.1 Trung tâm x lý tín hi u c xây d ng n u n toàn b ho giao ti p v i thi t b u n h PIC 16F877A, có nhi m v ng c a h th ng g m ch u u ch 50 n thông m tay ga, giao ti p v i s d ng thông qua h th ng hi n th led nút phím n 3.2.2 Input/ output Các tín hi u vào h th ng h th ti u u n hay ngh u ch nh m c nhiên li u phù h p 3.2.3 Hi n th giao ti p H th ng hi n th thông s hi n t thông s c hi n th bao g m tr s n t ng c a c h th ch n c a t ng máy tr s dòng i s d ng có th thơng qua phím n ch t l p nh n (OK), thoát (cancel) (increase), gi m (reduce) 3.3 XÂY D NG THU T TOÁN 3.3.1 Các kí hi u l u n, thu t tốn Q trình ho ng u n b ng tay u 51 u ki n Quá trình l a ch n Kh i k t thúc 52 3.3.2 thu u n Sai Sai K t thúc Hình 3.6: L u thu t tốn hàm 53 B t u Giảm tay ga (Động quay ng-ỵc) P1=h.(P1+P P1=h.(P1+P K t thúc 54 K T LU N Sau th c hi tài t t u, thi t k h th u ch nh B n lu công su t cho máy phát làm vi c m t s k t qu sau: - Nghiên c u tr n v ng b công tác song song - C s toán h c trình v t lý phân chia t i làm vi c song song c ch ng b - Nghiên c u vi i u n PIC kh ng d ng c a PIC vi c phân chia t i cho máy phát - x cho vi PIC Trong th i gian nghiên c u c a th y giáo tài,em nh n c s giúp ng d n T.S Nguy n Tr ng Th ng cô b môn i n t ng d n,và th y ng công nghi p,c ng nh s giúp bè.Do th i gian có h n n ng l c b n thân h n ch nê không tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong nh n th y b n bè án t n tình c a b n án c a em c s ch b o c a c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Sinh viên Nguy n Thanh Bình 55 TÀI LI U THAM KH O TS Nguy n Th Ph u n t Nhà xu t b n Khoa h ng t p 1, t p 2, t GS.TSKH Thân Ng c Hoàn (1991), n t công su t l n, NXB Giao thông v n t i GS.TSKH Lê Vi ng (2000), Lý thuy , Nhà xu t b n Giáo d c, Hà N i Ph m Công Ngô (1996), Lý thuy Khoa h u n t ng, Nhà xu t b n t , Nhà ), - TS Nguy n M nh Giang (2009), b n Khoa h u n PIC t p1, Nhà xu t t Di n Di n àn sinh viên bách khoa (www.svbkol Org ) i n t vi t nam (www.di 56 n t vi t nam.net ) ... c a vi c phân chia công su t tác d ng cho máy phát làm vi c song song song t kháng, công su t tác d ph Gi s có ba máy phát làm vi c song song v i c tính c hình 1.4 su t m i máy P1, P2, P3 s c... su t kháng cho máy làm vi c song song c a vi c phân ph i t i vô công cho máy phát d tính ngồi c a máy phát v c c tính ngồi c a máy phát v i m sai s m i máy khác Hình 1.5 c tính c a ba máy phát. .. v i cu n kháng XK PHÂN PH I CHO CÁC MÁY KHI LÀM VI C SONG 1.2 V SONG 1.2.1 Phân ph i công su t tác d ng c a vi c phân ph i công su t tác d ng: Khi máy phát làm vi c song song v v i công su t f
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song song (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song song (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay